Sprejeta sprememba Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

Ljubljana, 11. 7. 2024 – Vlada RS je na 112. redni seji, ki je potekala 10. 7. 2024, med drugim sprejela Stališče Vlade RS do Sklepa Državnega sveta RS k Zaključkom posveta Ustanavljanje pokrajin in obravnavala prva izhodišča za pripravo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih ter izhodišča za pripravo predloga novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Odločila je o proračunskih prerazporeditvah in sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri društvih in ustanovah, po poplavah v avgustu 2023, Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe od 3. do 7. aprila 2023, neurij s točo od 10. maja do 1. avgusta 2023 in poplav od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023 ter Odgovor na poziv Varuha človekovih pravic v zvezi s spremembami ureditve predplačil in pomoči za obnovo stanovanj, prizadetih v poplavah. Sprejela je tudi mnenje k predlogu novele Zakona o rudarstvu, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 in določila besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.

Izhodišča predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

Temeljni razlog za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona je prenos direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve v nacionalni pravni red. Predlog zakona bo vključeval tudi spremembe, ki so nujne zaradi izpolnjevanja obveznosti v skladu z uredbo o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS).

Z novelo se bo v zakon vključilo priporočilo Varuha človekovih pravic, odpravila pa se bo tudi neusklajenost med posameznimi določbami Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Z uvedbo dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada se bo zagotovilo realizacijo zaveze iz programa za delo koalicije 2022–2026 in strategije Vlade – Digitalna Slovenija 2030, da se spodbuja prihod digitalnih nomadov.

Proračunske prerazporeditve

Med drugim bo Direkcija RS za infrastrukturo prerazporedila pravice porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 3,5 milijona evrov. Zaradi povečanih prometnih obremenitev pri transportu naplavin in gradbenega materiala za sanacijo po poplavah avgusta lani se je znatno povečal obseg poškodb na voziščih, s prerazporeditvijo pa se bodo zagotovila potrebna dodatna sredstva za intervencijske ukrepe in varno prevoznost.

Državni volilni komisiji bodo razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini 3,48 milijona evrov, ki jih komisija potrebuje za izplačilo nadomestil za izvedbo nedavnih posvetovalnih referendumov in z njimi povezane stroške tiskarskih storitev.

Finančni upravi RS pa bodo razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 870.000 evrov, in sicer za predplačila za obnovo stanovanj, poškodovanih v poplavah avgusta lani.

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe od 3. do 7. aprila 2023, neurij s točo od 10. maja do 1. avgusta 2023 in poplav od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023

Skupna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023 znaša 88,3 milijone evrov. Od tega ocena škode na kmetijskih pridelkih, ki so poškodovani 80 % ali več:

  • zaradi pozebe znaša 13 milijonov evrov,
  • zaradi neurij s točo zanaša 19 milijonov evrov,
  • zaradi poplav znaša 6 milijonov evrov.

V skladu z določbami programa se pomoč dodeli za tiste kmetijske pridelke za katere iz ocene škode sledi, da je njihova kmetijska proizvodnja manjša od običajne letne kmetijske proizvodnje za 80 % ali več.

Upravičencu se za odpravo posledic škode v kmetijstvu za posamezni kmetijski pridelek dodelijo sredstva v višini do največ:

  • 30 % ocene neposredne škode,
  • 40 % ocene neposredne škode, za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Upravičen strošek, za katerega se nameni državna pomoč za pozebo in neurja s točo, je izpad dohodka zaradi popolnega ali delnega uničenja primarne kmetijske proizvodnje.

Za državno pomoč je tako namenjenih do 16 milijonov evrov, do 2.540 evrov pa je namenjeno stroškom obdelave vlog.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027, se spremenijo in dodajo:

  • popravki pravnih podlag za shemo de minimis zaradi novih pravnih aktov EU,
  • podrobnejše in bolj jasne določbe glede pogojev za dodelitev podpore, potrebnih prilog pri zahtevku za izplačilo za izvedbo projektov, ter sankcija za predplačilo v primeru prepozne vložitve zahtevka,
  • tehnični popravek v okviru mejnik za podporo za upravljanje LAS.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.