Naloge in cilji

ZASTOPA interese lokalnih skupnosti nasproti državnim organom.

DELUJE kot informacijsko središče (posreduje medijem informacije o aktualnih temah s področja lokalne samouprave; osvešča javnost o pomenu lokalne samouprave).


OBLIKUJE predloge oziroma rešitve na področju lokalne samouprave (zakonodaja, financiranje, uprava in regionalizacija) in jih posreduje državnim organom.


SODELUJE in se povezuje z vsemi drugimi sorodnimi organizacijami, ustanovami in združenji v okviru države in izven nje (Kongres lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, Odbor regij pri Evropski uniji).


ZAVZEMA se za:
 – krepitev lokalne demokracije in lokalne samouprave v Sloveniji, 
 – dosledno spoštovanje Evropske listine o lokalni samoupravi in Evropske listine o regionalni samoupravi v Sloveniji (princip subsidiarnosti), 
 – pravno in finančno avtonomijo lokalnih skupnosti, 
 – javno upravo, ki je blizu ljudem, 
 – uravnotežen in trajen razvoj občin in območji, 
 – ohranjanje podeželja, 
 – prenovo industrijskih in urbanih središč, 
 – tesnejše sodelovanje lokalnih skupnosti z domačimi in tujimi gospodarskimi subjekti, 
 – povečanje kvalitete življenja tako na podeželju kakor tudi v industrijskih in urbanih središčih, 
 – decentralizacijo javne uprave.


NUDI IN ORGANIZIRA:
 – strokovno podporo lokalnim skupnostim v procesu prilagajanja pravnemu redu Evropske unije, 
 – seminarje, delavnice, posvete, delavna srečanja glede na zahteve in potrebe lokalnih skupnosti, 
 – usposabljanje zaposlenih v občinskih upravah in javnih podjetjih (zapolnjevanje kadrovske vrzeli), 
 – druge konkretne projekte s ciljem modernizacije in profesionalizacije zaposlenih v občinskih upravah in javnih podjetjih.