Varstvo osebnih podatkov

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju: ZOS) zbira od posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, ko se prijavijo na izobraževanja ZOS, ko izpolnijo prijavnice za prejemanje obvestil ZOS, ko so osebni podatki, pa podlagi soglasja posredovani ZOS.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  1. Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR in veljavna nacionalna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov je Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana; telefon 01/230 63 32; elektronski naslov: info@zdruzenjeobcin.si.

ZOS spoštuje pravico do zasebnosti vseh oseb in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke varoval na primeren način tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. ZOS se kot upravljalec, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za ZOS izvajajo naloge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Obdelava oziroma posredovanje osebnih podatkov bo omogočena izključno pooblaščenim zaposlenim.

  • Vrste osebnih podatkov in pravice posameznikov

Osebni podatki so katerekoli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljevanju: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki).

Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznike imajo le-ti pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov, morebitna vprašanja ali zahtevke lahko posredujte na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

  • Namen zbiranja osebnih podatkov

Če želite prejemati različna obvestila ZOS (dnevne novice, elektronsko glasilo Mesečni utrip in Glas občin, vabila na različne dogodke, ipd.), se prijaviti na dogodek ZOS objavljen na spletni strani ZOS, poslati povpraševanje za včlanitev v ZOS, je treba izpolniti prijavnico na spletni strani ZOS. Z izpolnitvijo le-te in potrditvijo posredujete ZOS kontaktne podatke kot izhaja iz posameznega obrazca (občina, ime in priimek, e-mail naslov,…).

V primeru izpolnitve elektronske prijavnice so posamezni podatki obvezni. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, prijavnice oz. povpraševanja ne bomo obdelali. Posledično ne boste prejeli obvestil, prav tako prijava na dogodke v organizaciji ZOS ne bo mogoča in vaše povpraševanje za včlanitev ne bo sprejeto.

Obisk spletne strani ZOS

Ob obisku spletne strani ZOS (www.zdruzenjeobcin.si) se preko strežnika zunanjega izvajalca shranjujejo posamezni podatki, kot so: IP-naslov, čas in datum dostopa. Do teh podatkov ZOS ne dostopa in jih ne obdeluje.

Za spletno stran ZOS se uporabljajo ki ga določi ponudnik internetnih storitev (ISP), datum in čas prijave. Podatki se posredujejo preko zavarovanih šifriranih komunikacijskih kanalov uporabnikom, ki so pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov. Podatki, ki se obdelujejo v okviru prijave se ne posredujejo tretjim strankam. Podatke bo upravljalec razkril le za namene, zaradi katerih jih je s privolitvijo posameznika pridobil oziroma jih bo predal na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije v kolikor imajo za takšno zahtevo zakonsko podlago.

Na spletni strani Skupnosti občin Slovenije so objavljeni kontaktni podatki preko katerih je mogoče stopiti v stik z nami direktno preko elektronske ali navadne pošte oziroma s pomočjo telekomunikacijskih virov.

Združenje občin Slovenije bo odgovorila na vaše vprašanje ali pobudo, ki se nanaša na storitev Skupnosti občin Slovenije, preko vašega posredovanega kontaktnega naslova.

Prijava na dogodke ZOS

Ena pomembnejših nalog ZOS je izobraževanje zaposlenih na občinskih upravah in v ta namen ZOS organizira različne oblike izobraževanj (seminarji, posveti, delavnice). Posameznik, ki se želi udeležiti dogodka izpolni prijavnico, ki je na voljo na spletni strani ZOS v obliki elektronske prijave ali pa izpolni prijavnico (obrazec), ki je prav tako objavljen na spletni strani ZOS. Obrazec posameznik posreduje ZOS po elektronki pošti. Osebni podatki, ki jih vnese posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se zbirajo in shranjujejo izključno za namen, ki je opredeljen pri posredovanju osebnih podatkov posameznika v okviru posamezne.

Evidentiranje in delovanje v strokovnih odborih ZOS

Osnovna naloga ZOS je spremljanje zakonodaje s področja lokalne samouprave, ki neposredno ali posredno posega na področja delovanja občin. V ta namen združenje sodeluje z Vlado RS, Državnim zborom RS, Državnim svetom RS in na podlagi 5. odstavka 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi podaja pobude za spremembo posameznih zakonov in podzakonskih aktov ter oblikuje mnenja na obravnavane akte. Za učinkovitejše izvajanje naloge lahko predsedstvo ZOS, na podlagi 14. člena Statuta ZOS, glede na namen in dejavnost ustanovi strokovne odbore, ki se sestajajo po potrebi, pripravljajo vsebinska izhodišča za seje predsedstva ZOS in oblikujejo pripombe na aktualno predlagano zakonodajo.

V tajništvu ZOS se izvede evidentiranje v strokovne odbore. Kandidatke in kandidati morajo za namene evidentiranja izpolniti obrazec za evidentiranje. Pridobljeni podatki se uporabljajo izključno v tajništvu ZOS za namen delovanja v strokovnih odborih ZOS in se ne posredujejo tretjim strankam. Osebni podatki se hranijo v skladu s pisnimi strokovnimi navodili za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega za ZOS in klasifikacijskim načrtom (arhivsko gradivo).

  • Uporabniki osebnih podatkov

Do zbranih osebnih podatkov, ki jih zbira ZOS, lahko pooblaščeno dostopa pogodbeni obdelovalec – zunanji izvajalec, pri katerem gostuje spletna stran ZOS.

  • Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

ZOS zbrane osebne podatke ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije.

  • Obdobje hrambe osebnih podatkov

ZOS hrani zbrane osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, oziroma do preklica (soglasja. Za vsako soglasje ima posameznik pravico do njegovega preklica, katerega lahko sporočite na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  • Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

  • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko posameznik prek obrazca poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.