Mnenja na zakonodajo

Leto
Iskanje
 • 19.07.2024

  Ponovne pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve posredovalo dopis s ponovnimi pripombami na novelo Zakona o nadzoru državne meje.

  ZOS se ne strinja s črtanjem člena ki je določal, da so do nadomestila upravičene občine na območju katerih so vzpostavljene začasne nastanitvene kapacitete za nastanitev vlagateljev namere za vložitev prošnje za mednarodno zaščito. Ilegalne migracije so namreč realnost in čeprav trenutno ni potrebe
  po vzpostavitvi začasnih nastanitvenih kapacitet, bo v prihodnosti nedvomno prišlo do potrebe za njihovo vzpostavitev. Zato je prav, da se način reševanja te situacije že vnaprej predvidi in se občinam zagotovi izplačilo finančnega nadomestila.

  Prenesi datoteko
 • 19.07.2024

  Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

  Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS in Državni svet RS naslovilo dopis s pripombami na novelo Zakona o lokalnih volitvah.

  Med drugim smo ponovno predlagali podaljšanje mandatnega obdobja iz štirih na pet let. To bi bilo namreč smiselno že zaradi samega trajanja projektov – od priprave do izvedbe. Menimo, da bi se s tem vzpostavila tudi večja politična stabilnost. Prav tako pa Zakon o javnih uslužbencih določa mandatno dobo direktorjev občinskih uprav, in sicer za dobo petih let. Zato bi bilo smotrno to obdobje poenotiti.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 16.07.2024

  Predlogi sprememb Zakona o financiranju občin

  Vsa tri združenja občin smo na Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance naslovila skupni dopis s predlogi sprememb Zakona o financiranju občin.

  Posredovali smo usklajen predlog sprememb Zakona o financiranju občin glede postopka določitve višine povprečnine in financiranja občin z evidentiranimi romskimi naselji.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 15.07.2024

  Ponovne pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

  Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance posredovalo dopis s ponovnimi pripombami na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

  Podana je bila prošnja za podrobnejšo obrazložitev finančnih posledic po posameznih ukrepih, ki so predvideni v predlogu novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

  Hkrati je bil ponovno podan predlog, da se iz predloga novele Zakona brišejo novosti, ki naj bi prišle v veljavo v letih 2029 in 2030.

  Prenesi datoteko
 • 15.07.2024

  Ponovne pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance ponovno naslovilo dopis s pripombami na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

  Ponovno je bila podana prošnja za ovrednotenje finančnih posledic, ki jih prinaša nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

  Prenesi datoteko
 • 15.07.2024

  Pripombe združenj nad postopkom sprememb Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in z njim določenega uvajanja povečanega normativa za svetovalne delavce in financiranja svetovalnih delavcev

  Vsa tri združenja občin so na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje posredovala skupen dopis s pripombami nad postopkom sprememb Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in z njim določenega uvajanja povečanega normativa za svetovalne delavce in financiranja svetovalnih delavcev.

  Ponovno smo združenja izrazila protest glede načina priprave zakonodaje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, kjer je ministrstvo predlog pred javno obravnavo usklajevalo z drugimi deležniki, ne pa z reprezentativnimi združenji občin in s pošiljanjem in objavami različnih različic pravilnikov ter dogovorom na sestanku dne 13. 7. 2023 zavajalo lokalne skupnosti. Dne 9. 5. 2024 na E- demokraciji objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, je predvideval uveljavitev povečanja normativa za svetovalne delavce z dnem 1. september 2026 in so skladno z dogovorjeno spremembo lokalne skupnosti ter vrtci načrtovali organizacijo dela in potrebna finančna sredstva. Dejstvo, da do sprejetja dogovora dejansko ni prišlo, da ministrstvo na to občin ni predhodno opozorilo in da je s tem celotno breme financiranja znižanega normativa že čez dober mesec dni na plečih občin, ocenjujemo kot nedopustno izigravanje postopka sodelovanja občin v fazi priprave novega predpisa.

  Občine ne nasprotujemo povečanju normativa za svetovalne delavce, vendar pa nasprotujemo načinu, ki ga je izbralo ministrstvo, ki kljub prvotnim zagotovilom financiranja svetovalnih delavcev ni preneslo na državni proračun, niti zato ni zagotovilo pravne podlage z novelo Zakona o vrtcih. Zato pričakujemo, da MVI nemudoma spremeni Pravilnik o normativih za opravljanje predšolske vzgoje tako, da se ugodnejši
  normativ prestavi na obdobje, ko bo zagotovljena pravna podlaga za financiranje oziroma, da s 1. 9.
  2024 prevzame finančno obveznost svetovalnih delavcev.

  Prenesi datoteko
 • 15.07.2024

  Predlogi sprememb k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

  Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo predloge sprememb k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

  Med drugim smo predlagali podaljšanje poenostavitve zakonodajnih okvirov na področju javnega naročanja , si čimer bo občinam omogočeno, da se bodo lahko učinkoviteje spopadale s sanacijo, obenem pa bodo strokovne službe občinskih uprav prihranjen čas lahko namenile ukvarjanju z vsebinskimi vprašanji na posameznih projektih sanacije, ki ga v najbolj obremenjenih občinah kronično
  primanjkuje.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 12.07.2024

  Mnenje k predlogu zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah

  Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS naslovilo mnenje k predlogu Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah.

  Med drugim smo pozvali, da se ohrani ureditev krajevne pristojnosti v tujskih
  zadevah in se poišče druge načine kako skrajšati postopke in zmanjšati zaostanke.

  Prenesi datoteko
 • 12.07.2024

  Pripombe na predlog Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskem upravljanju podatkov

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za digitalno preobrazbo posredovalo pripombe na predlog Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskem upravljanju podatkov.

  Ocenjujemo, da je odločitev pripravljavca predloga zakona, da bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo izvajalo naloge pristojnega organa iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 2022/868/EU za vse sektorje oziroma vrste zaščitenih podatkov javnega sektorja in naloge enotne informacijske točke iz prvega odstavka 8. člena Uredbe 2022/868/EU, prava. Kot že ugotavlja pripravljavec predloga zakona naloge iz navedenega člena evropske uredbe še ne izvaja noben državni organ ali organ lokalne skupnosti, zato menimo, da je prav da se naloge izvajajo v okviru pristojnega ministrstva.

  Se pa v četrtem odstavku 2. člena predloga zakona določa, da »organi javnega sektorja storitev zagotavljanja varnega okolja za obdelavo zaščitenih podatkov, za katere so z odločbo iz 4. člena tega zakona odobrili ponovno uporabo, plačujejo v skladu s cenikom, ki ga določi minister, pristojen za digitalno preobrazbo (v nadaljnjem besedilu: minister).« To pomeni finančne posledice za zgoraj navedene organe, torej tudi za občine. Pripravljavca predloga zakona smo zato pozvali, da se to finančno breme za občine ustrezno ovrednoti in upošteva pri izračunu stroškov občin ter posledično pri določitvi višine povprečnine.

  Prenesi datoteko
 • 12.07.2024

  Predlogi sprememb in dopolnitev predloga Zakona o prekrških

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje posredovalo predloge sprememb in dopolnitev na predlog Zakona o prekrških.

  Med drugim smo predlagali uvedbo diskrecijske pravice prekrškovnih organov pri uvedbi in vodenju postopkov zoper pravne osebe ter, da se vodenje postopkov za prekrške, ki so bili ugotovljeni s tehničnimi sredstvi (voznik pa po zaznavi kršitve ni bil ustavljen in seznanjen s prekrškom, pri čemer je vozilo registrirano v drugih državah članicah Evropske unije) poenostavi na način, da se določijo osnovne zahteve postopka, kot jih določa Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, in sicer:
  •črta naj se zahteva, da mora obvestilo vsebovati vsebine iz Priloge II, kot jih naslavlja direktiva;
  •črta naj se določba po kateri lahko naslovnik odgovor na obvestilo pošlje v svojem jeziku in se spremeni z novo določbo, da mora biti odgovor na obvestilo poslan v slovenskem jeziku, sicer ne bo obravnavan.

  Prenesi datoteko