Javni razpisi

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih, javnih pozivih in drugih obvestilih so med upravičenci tudi občine:

 1. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2023 – 21. 11. 2023
 2. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO VSSVJL 2022) -18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024
 3. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 2 – do 31. 12. 2023
 4. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 2– do 31. 12. 2023
 5. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) – do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
 6. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) – do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
 7. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 – 31. 12. 2023
 8. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 – 31. 12. 2023
 9. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 – 31. 12. 2023
 10. Javni poziv 35SUB-AVPO15 – nakup vozil za javni potniški promet – do 31. 12. 2025
 11. Javni poziv 109SUB-PPŠ23 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev