Predstavitev

Predstavitev skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije

Notranje revidiranje je kot funkcija neodvisnega in nepristranskega preverjanja ter svetovanja namenjena izboljšanju poslovanja proračunskega uporabnika, ki mu pomaga doseči njegove cilje tako, da uvaja sistematičen in urejen pristop za izboljšanje obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja.

Notranje revidiranje je tudi pripomoček, s katerim predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika ter višje vodstvo iz neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in da se tveganja obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Dejavnost notranjega revidiranja je tako namenjena predvsem predstojniku oziroma poslovodnemu organu občine. Pomembna lastnost notranjega revidiranja je tudi neodvisnost od dejavnosti, ki se revidira, saj se tako omogoči sprejemanje nepristranskih sklepov in priporočil. Namen in funkcija notranjega revidiranja v občinah je pomagati pri ugotavljanju in vrednotenju izpostavljenosti pomembnejšim tveganjem in prispevati k njihovemu obvladovanju.

Področje notranjega revidiranja zajema celoten sistem poslovodenja in notranjih kontrol, namenjenih:

  • doseganju zastavljenih ciljev občin,
  • zagotavljanju smotrne uporabe sredstev,
  • spoštovanju zakonov in drugih predpisov, finančnih načrtov, dogovorjenih internih usmeritev in postopkov,
  • varovanju premoženja in interesov pred izgubami vseh vrst,
  • zagotavljanju celovitosti, točnosti in zanesljivosti podatkov,
  • odkrivanju, ocenjevanju in obvladovanju tveganj.

Predmet notranjega revidiranja so lahko vse organizacijske enote, postopki, dogodki in dejavnosti občine.