Kongres lokalnih in regionalnih oblasti

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti (KLRO) je razdeljen na dva zbora: Zbor lokalnih skupnosti in Zbor regij. Dvodomna skupščina ima od 1. 7. 2013, ko je v članstvo EU vstopila Hrvaška, 322 stalnih in 322 nadomestnih članov in vsi so izvoljeni predstavniki ene izmed več kot 200.000 lokalnih in regionalnih skupnosti v državah članicah Sveta Evrope. Zbora izmenoma izvolita predsednika kongresa za dveletni mandat.

KLRO zastopa interese lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju evropske politike. Tako med drugim spodbuja regionalno in čezmejno sodelovanje za mir, strpnost in trajnostni razvoj , spremlja lokalne in regionalne volitve, svetuje Odboru ministrov in parlamentarni skupščini Sveta Evrope v vseh pogledih lokalne in regionalne politike, organizira razgovore in konference za obveščanje širše javnosti, saj je njeno vključevanje izredno pomembno za uspešno demokracijo, pripravlja redna poročila o stanju lokalne in regionalne demokracije v vsaki posamezni državi članici Sveta Evrope in v državah kandidatkah za članstvo ter pri tem zlasti skrbno spremlja izvajanje načel Evropske listine lokalne samouprave, itd.

Člani slovenske delegacije so:

  • dr. Vladimir Prebilič,
  • Romana Lesjak,
  • Stojan Auer.

Namestniki članov slovenske delegecije so:

  • Vesna Softič,
  • Jerneja Rupnik,
  • Boris Podvršnik.

* * *