Potek aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU

Ljubljana, 8. 9. 2023 – Vlada RS se je na 68. redni seji, ki je potekala 7. 9. 2023, med drugim seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU (SSEU), ustanovila Službo Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih ter sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 6. in 7. majem 2023 in Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023. Vlada RS je izdala Uredbo o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti, sprejela deseto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, se seznanila s sklepnimi ugotovitvami glede uresničevanja določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV). Vlada RS je podala tudi soglasje h Ključnim elementom Ukrepa finančnega inženiringa za omilitev posledic kriznih razmer na gospodarstvo iz drugega odstavka 50. člena Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in pripadajočemu Načrtu izvajanja finančnega instrumenta ter ustanovila Delovno skupino Vlade RS za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2.

Potek aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU

Vlada RS se je seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU (SSEU). Glede na to, da je treba škodo po poplavah oceniti v kratkem času, se je Vlada RS odločila za uporabo mednarodno priznane metodologije PDNA (angleško »Post-Disaster Needs Assessment«), ki bo nadgradila dosedanje uveljavljene nacionalne metodologije za ocenjevanje škode.

Metoda PDNA, ki so jo razvile Svetovna banka, Evropska unija in Skupina za razvoj pri Združenih narodih, pomaga pri celovitem in hitrem ocenjevanju posledic po katastrofi ter pripravi načrtov za obnovo. Pristop spodbuja medsektorsko koordinacijo, ki zagotavlja opredelitev škode, izgub ter potreb po rekonstrukciji in sanaciji po sektorjih. Postopek ocenjevanja neposredne škode s pomočjo uporabe metode PDNA, je ključnega pomena za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz SSEU. Pripravo vloge za SSEU vodi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Metodologija PDNA predvideva sektorski pristop, zato so določene kategorije in njihovi nosilci. Razdelitev kategorij po pristojnih resorjih sledi imenovanju članov v Medresorski delovni skupini za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije (SSEU).

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je 9. 8. 2023 sklicalo prvi sestanek Medresorske delovne skupine za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije (MDS SSEU). Sledili so še trije sestanki, zadnji 5. 9. 2023. RS mora vlogo oddati najkasneje do 27. 10. 2023.

Služba Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih

Vlada RS je ustanovila Službo Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih. Med njenimi prednostnimi nalogami so:

  • organizacijska, strokovna in druga pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov;
  • naloge, povezane s svetovanjem, sodelovanjem, nudenjem pomoči pri načrtovanju in projektiranju obnove poškodovanih in uničenih objektov, usklajevanjem in usmerjanjem, ki se nanašajo zlasti na:
  • svetovanje pri odločitvah glede načina obnove in nudenje druge strokovne pomoči v zvezi z obnovo objektov,
  • koordiniranje priprave dokumentov, potrebnih za izdelavo programov odprave posledic nesreče,
  • pomoč pri pripravi dokumentacije osebam zasebnega prava za pripravo vlog za pridobitev javnofinančnih sredstev,
  • nudenje pravnega in finančnega svetovanja prizadetim občinam in osebam zasebnega prava v zvezi z obnovo,
  • koordiniranje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo, razen za gradnjo državne infrastrukture in obnovo energetske gospodarske javne infrastrukture z izjemo obveznosti obveščanja,
  • sodelovanje pri nadzoru smotrne in namenske rabe javnofinančnih sredstev in drugih virov financiranja obnove in
  • pomoč pri organizaciji strokovnega nadzora nad gradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
  • koordinacija dela nevladnih in humanitarnih organizacij, občin in drugih subjektov v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov.

Do vzpostavitve vladne službe kot samostojnega proračunskega uporabnika, se sredstva za njeno delovanje v letu 2023 zagotovijo iz veljavnega finančnega načrta Kabineta predsednika vlade. Pravice porabe za novoustanovljeni organ za leti 2024 in 2025 so načrtovane v predlogu sprememb proračuna RS za leto 2024 in predlogu proračuna za leto 2025.

V vladni službi bo predvidoma 7 zaposlenih. Poleg državnega sekretarja, ki vodi vladno službo, še 6 javnih uslužbencev, ki bodo v vladno službo premeščeni z različnih ministrstev.

 

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 6. in 7. majem 2023

Vlada RS je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 6. in 7. majem 2023.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga je predhodno potrdila komisija za odpravo posledic naravnih nesreč, pripravilo Predhodni program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 6. in 7. majem 2023, v skupni višini 1.860.000 evrov. Sredstva za izvedbo se zagotavljajo v okviru sredstev proračunske rezerve proračuna RS.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč se lahko za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče in zagotovi sredstva v okviru sredstev proračunske rezerve.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode.

Predhodni program odprave posledic nesreče vsebuje predhodno oceno neposredne škode pri posameznem upravičencu, predlog višine dodelitve sredstev posameznemu upravičencu ter predlog nujnih ukrepov pri odpravi posledic nesreče. Predhodni program odprave posledic nesreče postane sestavni del programa odprave posledic nesreče.

 

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023

Vlada RS je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v soglasju z ministrom pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga je predhodno potrdila komisija za odpravo posledic naravnih nesreč, pripravilo Predhodni program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023, v skupni višini 7.870.000 evrov. Sredstva za izvedbo se zagotavljajo v okviru sredstev proračunske rezerve proračuna RS.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč se lahko za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predhodni program odprave posledic nesreče vsebuje predhodno oceno neposredne škode pri posameznem upravičencu, predlog višine dodelitve sredstev posameznemu upravičencu ter predlog nujnih ukrepov pri odpravi posledic nesreče. Predhodni program odprave posledic nesreče postane sestavni del programa odprave posledic nesreče.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.