Začenja se postopno uvajanje sistema eGraditev

Ljubljana, 7. 3. 2024 – Z današnjim dnem je Ministrstvo za naravne vire in prostor pričelo s postopnim uvajanjem sistema eGraditev. Upravna enota Postojna je prva, ki je z današnjim dnem uvedla sistem eGraditev. Ta bo v celoti digitaliziral postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Sistem se bo uvajal postopoma in bo v celoti zaživel v začetku leta 2026, do takrat pa bodo postopki lahko potekali na oba načina – v papirni obliki ali po elektronski poti.

S tem se sledi splošnemu trendu digitalizacije in poenostavitve upravnih postopkov za državljane. Sistem bo vzpostavljen v sklopu Prostorskega informacijskega sistema.

V želji, da bo prehod na elektronsko poslovanje potekal tekoče, in da se bodo lahko zaposleni na upravnih enotah za njegovo uporabo lahko ustrezno usposobili, deležniki, ki sodelujejo v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, pa bodo imeli dovolj časa za prilagoditev, je bila sprejeta odločitev, da se bo sistem eGraditev uvajal postopno in ne po vsej Sloveniji naenkrat. Sistem se uvaja postopoma tudi zato, ker želi ministrstvo vzporedno z eGraditvijo implementirati tudi podporne sisteme, ki bodo zagotavljali boljše delovanje eGraditve. Najpomembnejša podporna sistema sta zbirka prostorskih aktov in zbirka pristojnosti.S spremembo Gradbenega zakona (GZ-1A) je bil v 137. členu določen vrstni red uvajanja sistema eGraditev po posameznih UE. Prva je bila danes UE Postojna, v maju sledita UE Cerknica in UE Ilirska Bistrica in nato vse do januarja 2026, ko bodo sistem vpeljale še UE v osrednji Sloveniji, vključno z UE Ljubljana.

Pred uvedbo eGraditve na posamezni upravni enoti se bodo pristojni skupaj z občinami trudili zagotoviti popolnost podatkov o prostorskih aktih, in skupaj z državnimi ter občinskimi mnenjedajalci zagotoviti podatke o pristojnosti posameznih mnenjedajalcev.

Sistem eGraditev je sicer del večjega sistema – Prostorskega informacijskega sistema (PIS) – ki je namenjen podpori pri izvajanju nalog na področju urejanja prostora in graditve objektov. PIS bo v končnem stanju omogočal posameznikom, občinam in državnim organom prost dostop do ažurnih podatkov o prostoru ter elektronsko poslovanje pri pripravi in uporabi prostorskih aktov, vodenju postopkov s področja graditve, spremljanju stanja prostorskega razvoja in vodenju podatkov o stavbnih zemljiščih.

PIS je bil razvit v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo. Tehnološko napreden informacijski sistem je nameščen na državnem računalniškem oblaku in uporablja skupne informacijske storitve, ki jih zagotavlja ministrstvo (na primer varnostno shemo, centralno hrambo). Povezan je tudi s številnimi zunanjimi informacijskimi sistemi (na primer informacijskim sistemom za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom, elektronsko zemljiško knjigo, katastrom nepremičnin, e-plačili).

Vzpostavitev PIS je največji sektorski projekt na področju digitalne preobrazbe prostora, česar se na ministrstvu lotevaJo celovito. Po implementaciji eGraditve bodo pričeli z uvajanjem elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) v okolja občin. Veliko nadaljnjega dela pa bodo posvetili tudi zagotavljanju kakovostnih podatkov o stavbnih zemljiščih v Sloveniji.

Več podrobnosti o sistemu eGraditev, časovnici vzpostavitve po posameznih upravnih enotah, vključno s shematskimi prikazi in razlago pojmov, je objavljenih na portalu prostorskega informacijskega sistema, ki je na voljo TU.

Shematski prikaz eGraditve/ Avtor: Ministrstvo za naravne vire in prostor