Z ministrom za finance in ministrom za javno upravo o spremembah Zakona o financiranju občin

Ljubljana, 19. 6. 2024 – Včeraj, 18. 6. 2024, je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek na temo sprememb Zakona o financiranju občin. Na sestanku, ki je bil sklican na poziv združenj občin, so predstavniki le-teh ministru za javno upravo Francu Propsu in ministru za finance Klemnu Boštjančiču ponovno predstavili predloge sprememb zakona. Sestanka se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj.

V okviru razprave so bile odprte tri točke oz. trije členi predloga zakona, za katere so predstavniki združenj poudarili, da bi jih bilo treba v okviru sprememb zakona nasloviti, in sicer:

  • 12. člen (povprečnina),
  • 20.a člen (financiranje občin z romskimi naselji),
  • 24. člen (indeks razvojne ogroženosti).

Predstavniki združenj občin so si bili enotni, da je treba doseči način oz. najti rešitev, na podlagi katere se bo moč izogniti vsakoletnim pogajanjem o določitvi višine povprečnine. ZOS je v okviru javne obravnave predloga zakona že podal svoj predlog, katerega je predsednik ponovno predstavil, in sicer, da se določi osnova povprečnine pri 95% izračunanih stroških občin, katerim se doda odstotek gospodarske rasti. O razliki do polnih 100% pa bi se pogajali. Predlog s strani Skupnosti občin Slovenije se od predloga ZOS razlikuje v tem, da bi bila osnova za določitev povprečnine 54% dohodnine, ki jih prejmejo občine.

S strani finančnega ministra je bilo povedano, da je 54% dohodnine previsok, prav tako je bilo s strani gospoda Lavtarja iz MJU podano stališče, da predlog ZOS glede 95% izračunanih stroškov ni najboljša rešitev. Je pa minister Boštjančič naklonjen temu, da se to vprašanje določitve povprečnine uredi na način, da se izognemo vsakoletnim pogajanjem.

Predsednik ZOS je poudaril, da morajo vse vpletene strani vključit maksimalen napor, da se doseže stabilnost financiranja občin . Treba je stvari urediti tako, da ne bo več prihajalo do tako velikih razkorakov med izračuni Ministrstva za finance in izračuni združenj občin. Poudaril je, da so razlike prevelike in doseči je treba način, da se v največji možni meri izognemo vsakoletnim pogajanjem za določitev višine povprečnine. Doseči je treba nek okvir izračuna, ki bo nedvoumen, za določen del sredstev pa bi še vedno lahko ostal prostor za dogovor.

V okviru razprave o ureditvi področja financiranja občin z romskimi naselji je bilo s strani predstavnikov združenj podano stališče, da je treba področje urediti na način, da se odpravijo nepotrebna administrativna bremena in da se občinam na tem področju prepusti avtonomijo odločanja o tem katerim področjem bodo v okviru reševanja romske problematike namenjala sredstva. Mnoge izmed občin, ki se soočajo s tovrstno problematiko, za reševanje le-te namenjajo več sredstev kot jih prejmejo s strani države. S strani predstavnika SOS je bilo poudarjeno naj kriteriji ne bodo preveč togi in birokratski. Gospod Lavtar je povedal, da gre pri teh sredstvih za namensko dotacijo občinam in da je to posebna proračunska postavka državnega proračuna. Poročanje o porabi teh sredstev je potrebno in sam namen porabe le-teh se v okviru sprememb zakona določa širše kot je v Zakonu o romski skupnosti v Sloveniji. Minister Boštjančič pa je k temu dodal, da višina sredstev ostaja enaka, različna bo le distribucija le-teh.

Ob koncu sestanka je bil sprejet sklep, da združenja občin do konca meseca junija pripravijo predlog izračuna povprečnine ter predlog ureditve vprašanja financiranja občin z romskimi naselji. Na Ministrstvu za javno upravo bodo podan predlog preučili.

* * *