Vladno stališče do zaključkov posveta “Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave”

Ljubljana, 19. 6. 2024 – Državni svet RS se je na svoji 17. redni seji, ki je potekala 15. 5. 2024 seznanil z zaključki posveta “Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave” in pozval Vlado RS k preučitvi zaključkov in odpredelitvi do le-teh. Vlada RS se v odgovoru z določenimi stališči strinja.

Vlada se strinja, da je treba vzpostaviti stabilnosti formule za izračun primerne porabe, strinja se z dejstvom, da posamezne občine še ne izkoristijo vseh možnih finančnih virov, da morajo nalogam slediti sredstva in da morajo občine imeti zadostne vire financiranja za njihovo delovanje, ipd..

Vlada se tudi strinja, da je potrebno sodelovanje države z združenji občin, kot tudi z občinami, kar se redno izvaja preko sprejemanja zakonodajnih sprememb, vsakoletnega sistema izračunavanja povprečnih stroškov občin za financiranje občinskih nalog in postopka za določitev povprečnine ter nenazadnje z rednim tekočim sodelovanjem ministrstev z reprezentativnimi združenji občin kot tudi posameznimi občinami.