Vlada RS zagotovila sredstva za nujno pomoč prizadetim v močnih neurjih med 12. julijem in 2. avgustom 2023

Ljubljana, 4. 8. 2023 – Vlada RS je na 119. dopisni seji, dne, 3. 8. 2023, med drugim zagotovila sredstva za nujno pomoč prizadetim v močnih neurjih med 12. julijem in 2. avgustom 2023, prerazporedila sredstva državnega proračuna in sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022.


Zagotovitev sredstev za nujno pomoč prizadetim v močnih neurjih med 12. julijem in 2. avgustom 2023

Vlada RS je odločila, da se kot interventni ukrep za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev za zavarovanje zdravja in življenja ljudi, preprečitev nadaljnje škode in zagotovitev drugih osnovnih pogojev za življenje prizadetih v močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 12. julija do 2. avgusta 2023, prek Ministrstva za obrambo oziroma Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zagotovijo sredstva za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih Rdečemu križu Slovenije v višini 500.000 evrov, Slovenski Karitas v višini 500.000 evrov ter Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica v višini 100.000 evrov, ki bodo prizadetim pomoč dodeljevali v sodelovanju z občinami.

Vlada RS je naložila Ministrstvu za obrambo oziroma Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da za izvrševanje omenjenega sklepa v sodelovanju z občinami in Rdečim križem Slovenije, Slovensko Karitas ter Evangeličansko humanitarno organizacijo Podpornica, določi kriterije in postopke za dodeljevanje pomoči.

Odločila je, da se pravice porabe za zagotovitev finančnih sredstev v višini 1.100.000,00 evrov zagotovijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

Zaradi močnega neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v večjem delu Slovenije v času od 12. julija in 2. avgusta 2023 so bile prizadeta številna gospodinjstva. Neurja so povzročila veliko gmotno škodo tako na infrastrukturi, kot tudi na kmetijskih zemljiščih, gozdovih ter na stanovanjskih in gospodarskih objektih.

Skupno je bilo v navedenem obdobju prizadetih več tisoč objektov in zabeleženih več kot 10.000 različnih dogodkov, od tega je bilo prizadetih več kot 190 občin. Na mnogih območjih je toča uničila poljščine, nasade in pridelke. Številna gospodinjstva po Sloveniji so utrpela hujšo škodo na objektih in opremi. 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v enajsti alineji 36. člena kot državno pristojnost  določa pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženja, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za življenje.

Predstavniki Rdečega križa Slovenije, Slovenske Karitas in Evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica so obiskali posamezna območja, ki jih je prizadela neurja ter posameznikom in družinam, ki so utrpeli škodo, tako na stanovanjskih kot tudi na gospodarskih objektih, pomagali na različne načine, nekaterim tudi z manjšimi vsotami finančne pomoči. Navedene organizacije prejemajo vse več prošenj za pomoč.

Celotno sporočilo si preberite TU.

***