Vlada RS začela z obravnavo informacije o pripravi proračunov RS za leti 2024 in 2025

Ljubljana, 14. 9. 2023 – Vlada RS se je na 69. redni seji, ki je potekala 13. 9. 2023, med drugim začela z obravnavo informacije o pripravi proračunov RS za leti 2024 in 2025, se seznanila z informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta 2023 ter odločila, da se 51 občinam povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini 1.498.819,76 evra za neurja med 26. Julijem in 3. Avgustom. Vlada RS je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah, podala soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in se, pred oddajo drugega zahtevka za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Vlada RS je prevzela pristojnost za Predlog uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave, sprejela je spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi kriterijev za ugotavljanje kritične infrastrukture RS in njihovih mejnih vrednosti ter prioritete delovanja sektorjev kritične infrastrukture in podaljšala rok za pripravo prilog in dodatkov iz državnega načrta ter rok za pripravo in uskladitev načrtov zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči na nižjih ravneh načrtovanja. Vlada RS je sprejela tudi stališče RS v zvezi s Sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Zagotavljanje odporne in trajnostne rabe naravnih virov EU ter se seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023 in z informacijo o izračunu bruto domačega proizvoda (BDP) za leto 2022.

Vlada RS začela z obravnavo informacije o pripravi proračunov RS za leti 2024 in 2025

Vlada RS je začela z obravnavo informacije o pripravi proračunov RS za leti 2024 in 2025. Odprava posledic po najhujših poplavah v zgodovini samostojne Slovenije je glavna prioriteta te vlade.

Ministrstvo za finance je vse predlagatelje finančnih načrtov pozvalo, da se odpovejo delu sredstev v okviru svojega razreza (za 4 %), saj je treba dodatna denarna sredstva prioritetno določiti za odpravo posledic naravnih nesreč in katastrofalnih avgustovskih poplav. Ta sredstva  v razrezu niso bila načrtovana in jih je treba zaradi te naravne nesreče načrtovati v okviru rezerve Ministrstva za finance.

Vlada RS bo z razpravo o pripravi proračunov za leto 2024 in 2025 nadaljevala na eni od prihodnjih sej. Zakonski rok za vložitev predloga proračunskega paketa Državnemu zboru RS je do 1. 10. 2023.

Izhodišča za predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta 2023

Vlada RS se je seznanila z informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta 2023.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo informacijo o izhodiščih za Predhodni program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. 8. 2023, ki se nanaša na zagotovitev sredstev predplačila lokalnim skupnostim do višine 40 % predhodne ocene škode.

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah

Vlada RS je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina 5000 volivk in volivcev, in ga pošlje DZ RS.

Skupina volivk in volivcev predlaga dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah (ZLV), in sicer predlaga omejitev trajanja županskih mandatov na največ dva zaporedna.

Od sprejetja novele omenjenega zakona leta 1995 je mandatna doba županov omejena na štiri leta, pri čemer Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) ne določa nobenih omejitev glede njihove reelekcije.

Poročilo o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada RS se je pred oddajo drugega zahtevka za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki vsebuje podatke o izpolnjevanju mejnikov in ciljev po posameznih obrokih. Obravnavala je tudi finančno izvajanje načrta.

Urad RS za okrevanje in odpornost (URSOO) bo predvidoma do konca tega tedna v imenu vlade v Bruselj posredoval drugi zahtevek za plačilo, ki bo sestavljen iz drugega in tretjega obroka za nepovratna sredstva ter prvega obroka za posojila. Pristojna ministrstva ocenjujejo, da je izpolnjenih vseh 44, z obroki povezanih, mejnikov in ciljev, ki so pogoj za plačilo sredstev.

Vrednost zahtevka za plačilo v tem trenutku še ni znana, saj vzporedno z oddajo zahtevka poteka tudi proces odobritve predloga spremembe NOO s strani evropskih institucij. V spremembi NOO vlada zaradi znižanja razpoložljivih nepovratnih sredstev in drugih objektivnih okoliščin predlaga, da se iz načrta umakne oziroma finančno prilagodi nekatere načrtovane ukrepe. S tem se iz načrtovanih obrokov za plačilo predlaga črtanje ali zamik izpolnitve nekaterih mejnikov oziroma ciljev v kasnejše obroke. Kako bo to vplivalo na višino plačila drugega zahtevka za plačilo, ki že upošteva predlagane spremembe, bo znano s spremembo izvedbenega sklepa, s katerim bo Svet Evropske unije odobril oceno Evropske komisije glede predlagane spremembe slovenskega načrta za okrevanje in odpornost.

Celotno sporočilo si lahko preberete v prilogi.