VLADA RS SPREJELA PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Ljubljana, 26. 6. 2023 – Vlada RS je na 106. Dopisni seji med drugim sprejela predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu.


 PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju predlog Zakona).

Na podlagi prvega odstavka 143. člena Poslovnika Državnega zbora vlada predlaga, da Državni zbor obravnava predlog Zakona po nujnem postopku, saj je njegov sprejem nujen, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Predlog Zakona odpravlja pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), in sicer pristojnost vstopnih točk prenaša na centre za socialno delo, ureja področje financiranja dolgotrajne oskrbe (DO), oskrbovalcem družinskega člana omogoča, da nadaljujejo z izvajanjem storitev tudi po 1. 1. 2024. Z navedenim datumom bodo namreč obstoječi družinski pomočniki prevedeni v oskrbovalce družinskega člana. Določba prvega odstavka 134. člena uvaja domnevo, da je ob izpolnjevanju ostalih pogojev, z dnem uveljavitve predloga zakona za osebe izpolnjen pogoj gostote zavarovanja v obveznem zavarovanju za DO.

Naslednja pomanjkljivost ZDOsk, ki jo predlog Zakona odpravlja, je, da ureja postopen začetek izvajanja pravic do DO. Uvedba DO je obsežen in pomemben nacionalni projekt na področju socialne varnosti, ZDOsk pa za začetek uporabe pravic določa 1. 1. 2024. Navedeni rok predstavlja prekratek rok za prehod na nov sistem DO, saj ne omogoča pravočasne izvedbe aktivnosti za vzpostavitev sistema in prehoda izvajalcev na nov sistem DO. Opredelitev primerne časovnice je za vse deležnike ključnega pomena za zagotovitev materialnih pogojev dela, kadrov in potrebne sistemske in podporne rešitve za izvajanje DO. Glede na to da časovnica, določena v ZDOsk, ne omogoča pravočasnega začetka izvajanja DO, je nujno in neodložljivo, da se na novo določi prehodno obdobje za začetek uporabe pravic do DO, tako da se izvajanje posameznih pravic zamakne na kasnejše datume.

Sistemsko urejanje DO naslavlja velik del populacije, ima velike finančne posledice in vpliva tudi na ostale stebre socialne varnosti. Ker izvedbenih rešitev, ki jih predvideva ZDOsk, ni mogoče izvesti v predvidenem obsegu in predvidenih rokih, je sprejem predloga zakona nujen, da se preprečijo nepopravljive posledice za delovanje države in državnega proračuna.

***