Vlada RS sprejela mnenje v zvezi z načrtovano spremembo oblike izvajanja gospodarske javne službe varstva okolja

Ljubljana, 26. 1. 2024 – Vlada RS je na 88. redni seji, ki je potekala 25. 1. 2024, med drugim izdala Uredbo o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanju ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2024. Sprejela je mnenje na pobudo državnega svetnika Davida Klobase glede načrtovane spremembe oblik izvajanja gospodarske javne službe varstva okolja in Odgovor na poslansko pobudo Andreja Kosija v zvezi z zaščito kmetijskih zemljišč ob reki Dravi. Vlada RS je sprejela tudi Sklep o pripravi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, podala soglasje k Aneksu št. 2 k Pogodbi o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, za financiranje v letu 2024 in se seznanila s Poročilom o delovanju Delovne skupine vlade za pripravo Strategije Vlade RS na področju vključevanja tujcev.

Sofinanciranje dvojezičnosti za uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2024

Vlada RS je izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanju ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2024.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi RS, 20. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in 10. člena Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim je Vlada RS izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2024. ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin.

V letu 2024 ob višini povprečnine 725 evrov znaša 0,15 % skupne primerne porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 2.225.909,00 evra. S to odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš ter Šalovci nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Pobuda državnega svetnika Davida Klobase glede načrtovane spremembe oblik izvajanja gospodarske javne službe varstva okolja

Vlada RS je sprejela mnenje na pobudo državnega svetnika Davida Klobase glede načrtovane spremembe oblik izvajanja gospodarske javne službe varstva okolja in ga poslala Državnemu svetu RS. Državni svetnik v pobudi predlaga, da režijski obrati ostanejo ena od možnih oblik izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Vlada RS pojasnjuje, da so režijski obrati organi ali enote lokalnih skupnosti, ki so organizirani ali kot nesamostojen ali kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma službe lokalnih skupnosti, zaradi česar je nadzor s strani države otežen. Zato se je v preteklosti razmišljalo o njihovi ukinitvi, hkrati pa obstaja vrsta razlogov, da režijski obrati ostanejo.

Po podatkih Informacijskega sistema za spremljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (IJSVO) je registriranih 94 izvajalcev oskrbe s pitno vodo. Ti izvajajo javno službo v različnih oblikah. Najpogostejša oblika delovanja je javno podjetje (185), sledi koncesija (35) in režijski obrat (22). V obliki režijskega obrata se v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo oskrbuje približno 4 odstotke prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovoda. Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode po registru IJSVO opravlja skupaj 116 izvajalcev. V tem primeru je 106 javnih podjetij, 25 koncesij in 28 režijskih obratov. Hkrati opravlja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 14 režijskih obratov.

Vlada RS je zaključila, da na področju izvajanja obeh zgoraj omenjenih javnih služb predlagatelj daje prednost ohranjanju režijskih obratov kot možni obliki izvajanja, hkrati pa zaradi učinkovitejšega in preglednejšega delovanja oblik izvajanja javnih služb, namerava predlagati učinkovitejši zakonski nadzor.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.