Vlada RS sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Ljubljana, 18. 4. 2024 – Vlada RS je na 100. redni seji, ki je potekala 17. 4. 2024, med drugim potrdila Poročilo o realizaciji sklepa, ki se nanaša na pospešitev in zaključek postopkov po Zakonu o denacionalizaciji in Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ter sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2023. Potrdila je predlog novele Zakona o kazenskem postopku, prerazporedila sredstva državnega proračuna in sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) v zvezi s pristopom Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije in povezanimi pogoji.

 

Poročilo o realizaciji sklepa, ki se nanaša na pospešitev in zaključek postopkov po Zakonu o denacionalizaciji in Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi posredovanih poročanj upravnih enot, resornih ministrstev ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (Sklad) iz področja denacionalizacije pripravilo devetnajsto poročilo.

V njem je predstavljen pregled reševanja zadev po Zakonu o denacionalizaciji in Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic na prvi stopnji ter v pritožbenih postopkih. Poleg tega pa poročilo prikazuje tudi realizacijo aktivnosti pri iskanju nadomestnih zemljišč v postopkih, ko je vodenje in nadaljevanje postopkov na upravnih enotah in ministrstvih po Zakonu o denacionalizaciji vezano na odločitve in aktivnosti Sklada.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo število nepravnomočno zaključenih zadev po Zakonu o denacionalizaciji 59, od teh v dejanskem reševanju na upravnih enotah 44, preostale zadeve pa so bodisi v pritožbenih postopkih na resornih ministrstvih bodisi v upravnem sporu.

V letu 2023 so resorna ministrstva izdala 25 konkretnih upravnih aktov v zvezi z odločitvami upravnih enot v okviru pritožbenih postopkov zoper upravne enote.

 

Zahteva za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Mestna občina Ljubljana (MOL) je vložila zahtevo za oceno ustavnosti, ker meni, da so izpodbijane določbe o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v nasprotju z Ustavo, saj omejitve in sankcija ničnosti pogodbe niso sorazmerne in nujno potrebne, določbe pa posegajo v ustavne določbe o lastninski pravici, svobodni gospodarski pobudi ter v določbe, ki urejajo položaj in pravice lokalne skupnosti.

Vlada RS meni, da je ureditev ustavno skladna in v okviru širokega polja proste presoje zakonodajalca pri urejanju obveznosti organov javnega sektorja in njihovih funkcionarjev pri uveljavljanju legitimnega cilja, to je preprečevanje korupcije, zagotavljanje zaupanja državljanov v delovanje javnega sektorja in vladavine prava ter da ureditev ne posega nesorazmerno v položaj lokalne skupnosti, kot ga opredeljuje Ustava.

Omejitev poslovanja po prvem odstavku 35. člena velja za organ ali organizacijo javnega sektorja (vključno z občino), ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva. Tak organ ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar organa ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. V primeru kršitve prepovedi je predvidena ničnost pogodbe. Takšna ureditev je v veljavi že od leta 2004.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.