Vlada RS sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za sklenitev Kolektivnih pogodb

Ljubljana, 16. 2. 2024 – Vlada RS je na 90. redni seji, ki je potekala 15. 2. 2024, med drugim sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za sklenitev Kolektivnih pogodb, Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024 in spremembo Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Sprejela je Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024, se seznanila s Seznamom projektov za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju porabe sredstev za cilj evropsko teritorialno sodelovanje v programskem obdobju 2021–2027 ter sprejela Sklep o spremembi članov v pogajalskih skupinah za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev.

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za sklenitev Kolektivnih pogodb – normativni del

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o plačah in drugi stroških dela v javnem sektorju, ki v točki V. določa, da se v roku 90 dni od sklenitve tega dogovora pričnejo pogajanja o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 30. septembra 2019.

Vlada RS je v zvezi s pogajanji o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, v 7. točki sklepa št. 10103-4/2018/32 z dne 31. 1. 2018 naložila pristojnim ministrstvom, da po prejemu predloga normativnega dela kolektivne pogodbe dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebuje, s strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja pripravijo predlog izhodišč za pogajanja in jih pošljejo v sprejem vladi.

S sklepom št. 10101-5/2019/3 z dne 11. 7. 2019 je Vlada RS  pristojnim ministrstvom za pogajanja o normativnih delih kolektivnih pogodb naložila, da pri pripravi izhodišč za pogajanja upoštevajo Usmeritve za pogajanja pogajalskih skupin glede normativnih delov kolektivnih pogodb ter za pripravo predlogov izhodišč za pogajanja, ki jih bodo resorna ministrstva posredovala v sprejem vladi.

Sindikati so Ministrstvu za javno upravo posredovali predlog Kolektivne pogodbe za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti.

Po pregledu posredovanega Predloga se ugotavlja, da sta normativni in tarifni del Kolektivne pogodbe za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti dve ločeni kolektivni pogodbi. Predmet pogajanj je predlog Kolektivne pogodbe za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – normativni del. Ker ne gre za aneks oziroma dopolnitev h Kolektivni pogodbi za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti-tarifni del, pač pa za samostojno kolektivno pogodbo, Predlog vsebuje splošno določbo, obligacijski del in normativni del.

Upoštevaje namen pogajanj in vsebino normativnega dela pogodb Vlada RS v zvezi s Predlogom določa naslednja izhodišča za pogajanja:

V obligacijskem delu kolektivne pogodbe se dogovorijo vsebine, kot so npr. izvajanje, spremembe, odpoved in sklenitev nove kolektivne pogodbe, kvorum  reševanje kolektivnih sporov in  ureditev Komisije za razlago.

Predmet pogajanja normativnega dela so naslednje pravice oziroma obveznosti in pogoji dela:

  • Obveščanje javnih uslužbencev in reprezentativnih sindikatov – dogovorijo se primeri dolžnosti obveščanja.
  • Dajanje mnenj sindikata – dogovorijo se primeri, ko mora delodajalec pridobiti mnenje sindikata.
  • Socialno partnerstvo – dogovorijo se: pogoji za delovanje sindikata, ki jih zagotavlja delodajalec, ustanovitev ekonomsko-socialnega odbora in imuniteta sindikalnega zaupnika.
  • Disciplinski postopek – dogovorijo se ureditev postopka, prilagojenega specifiki stvarne veljavnosti te kolektivne pogodbe in disciplinske sankcije.
  • Prenehanje potreb po večjem številu uslužbencev iz organizacijskega ali poslovnega razloga – dogovorijo se kriteriji za premestitev oziroma prenehanje pogodbe o zaposlitvi.
  • Delovni čas – dogovorijo se: ureditev izmenskega dela, pripravljenosti in dosegljivosti, deljenega delovnega časa in krajšega referenčnega obdobja za izravnavo presežkov ur. Delovni čas je v organih državne uprave  (ministrstvo, upravni organ v sestavi ministrstva, upravna enota in vladna služba) urejen v Uredbi o delovnem času v organih državne uprave, uredba pa ne velja za uprave lokalnih skupnosti in pravosodno upravo. Z ureditvijo v kolektivni pogodbi bi bile posebnosti delovnega časa enako urejene za vse zaposlene v državni upravi, pravosodni upravi in upravah lokalnih skupnosti, razen če je v specialnem zakonu ali področni kolektivni pogodbi drugače urejeno.
  • Pravica do odklopa – dogovorijo se ukrepi, s katerimi se bo realizirala pravica do odklopa.
  • Oskrbovalski dopust – predlaga se prenos iz Zakona o delovnih razmerjih z namenom celovite ureditve odsotnosti na enem mestu.
  • Letni dopust je predmet vzporednih pogajanj skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 01001-7/2023/4 z dne 18. 5. 2023 spremenjenim s sklepom št. 10100-19/2023/5 z dne 8. 6. 2023, s sklepom št. 10100-19/2023/10 z dne 5. 10. 2023 in 4. točko sklepa 10100-3/2024/4 z dne 18. 1. 2024.

Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024

Uredba se osredotoča na krajšanje čakalnih dob in izboljšuje dostopnost čakajočih do prvih pregledov specialistično-ambulantnih obravnav, z uvedbo ambulant specializantov družinske medicine in vzpostavitvijo novega standarda ambulante pa prinaša tudi večjo dostopnost do osebnega zdravnika.

Celotna uredba temelji na treh ključnih ciljih, ki zagotavljajo dostopnost do zdravstvene oskrbe, kakovost zdravstvenih storitev in finančno vzdržnost zdravstvenega sistema. Pri pripravi uredbe je Ministrstvo za zdravje upoštevalo več kot dvesto predlogov, ki jih je prejelo s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.