Vlada RS sprejela besedilo predloga novele Stanovanjskega zakona

Ljubljana, 14. 6. 2024 – Vlada RS je na 107. redni seji, ki je potekala 13. 6. 2024, med drugim sprejela besedilo predloga  Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, prerazporedila proračunska sredstva in sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Seznanila se je z Letnim poročilom Varuha športnikovih pravic za leto 2023, sprejela odgovor na priporočilo o ustreznem ravnanju v primerih, ko funkcionar v svojstvu opravljanja funkcije daje reference izdelkom ali storitvam ponudnikov na trgu, določila besedilo Zakona o letalstvu, izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in sprejela Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih.

Predlog novele Stanovanjskega zakona

Z novelo zakona se urejajo težave najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, kar izhaja iz Odločbe Ustavnega sodišča z dne 15. junija 2023. Sodišče je ugotovilo, da so določeni členi Zakona o denacionalizaciji in Stanovanjskega zakona neustavni, ker se nanašajo na najemna razmerja za nedoločen čas, ki so jih najemniki sklenili z lastniki stanovanj, ki so jim bila vrnjena v denacionalizaciji.

Bistvene spremembe in dopolnitve zakona so:

  • lastnikom denacionaliziranih stanovanj se v začasnem obdobju desetih let zagotovi doplačilo najemnine do višine priznane tržne najemnine,
  • v začasnem obdobju desetih let se najemnikom denacionaliziranih stanovanj zagotovi možnost pridobitve neprofitnega stanovanja oziroma javnega najemnega stanovanja pod posebnimi pogoji,
  • lastnik stanovanja lahko zahteva preveritev lastništva stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ustreza površinskim normativom, lastništvo primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe pa je podlaga za odpoved najemne pogodbe,
  • po poteku začasnega obdobja se najemnina določi prosto, najemno razmerje pa še naprej ostane v veljavi za nedoločen čas.

Spremembe Stanovanjskega zakona vključujejo tudi dopolnitve, ki urejajo pridobivanje podatkov, potrebnih za delovanje občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij. Poleg tega Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona prinaša novo opredelitev Stanovanjskega sklada RS kot javnega sklada. Dodani so tudi novi členi, ki določajo število članov uprave sklada, njihov način imenovanja in razreševanja ter pristojnosti. Druga dopolnitev omogoča, da Stanovanjski sklad RS podeljuje dolgoročna posojila z ugodnimi obrestnimi merami za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj lokalnim skupnostim, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam.

Proračunske prerazporeditve

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo 21,3 milijona evrov, s čimer bo zagotovilo izplačila kmetijsko okoljskih podnebnih plačil v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Ministrstvo za finance bo Ministrstvu za kulturo razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini 5,5 milijona evrov, od tega tri milijone evrov za umetniške programe v javnih zavodih, dva milijona evrov za Evropsko prestolnico kulture, pol milijona evrov pa za denarne spodbude za vlaganja v avdiovizualno produkcijo.

Z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj bomo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport prerazporedili sredstva v višini 3,4 milijona evrov, ki bodo namenjena sofinanciranju vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa bo v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo približno 2,4 milijona evrov, in sicer za financiranje brezplačnega vrtca za družine, ki imajo v vrtcu hkrati več otrok.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.