Vlada RS prerazporedila pravice porabe v državnem proračunu

Ljubljana, 17. 1. 2024 – Vlada RS je na 176. dopisni seji, ki je potekala 17. 1. 2024, odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Ministrstvo za finance bo razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije:

  • Upravi RS za zaščito in reševanje v višini 4.000.000,00 EUR za predvidena izplačila v januarju 2024 oz. po potrditvi prejetih zahtevkov.
  • Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 1.970.378,76 EUR. Sredstva na podlagi prejetih zahtevkov v višini 1.967.852,25 EUR so namenjena izplačilu izredne denarne pomoči kot solidarnostne pomoči osebam in družinam, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi avgusta 2023.
  • Ministrstvu za solidarno prihodnost v višini 5.746,60 EUR za izplačilo solidarnostne pomoči, ki jo izvajalci, ki v javni mreži opravljajo institucionalno varstvo in storitev pomoči družini na domu v skladu s predpisi s področja socialnega varstva, izplačajo zaposlenim, ki so utrpeli posledice poplave in plazov v skladu z 84. členom ZIUOPZP.
  • Ministrstvu za solidarno prihodnost v višini 747,54 EUR za izplačilo izvajalcem storitev institucionalnega varstva, ki izvajajo krizne namestitve, namenjene osebam, starejšim od 65 let in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati same in jim zaradi posledic poplav in plazov ni mogoče zagotoviti oskrbe izven institucionalnega varstva na podlagi 56. člena ZIUOPZP, ki dodatno določa, da se prevoz v ali iz krizne namestitve zagotovi z nenujnim reševalnim prevozom osebe.
  • Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 210.230,00 EUR za povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu.
  • Državnemu zboru v višini 462.559,23 EUR na postavko Strokovna pomoč poslancem. Zakon o državnem zboru določa, da sredstva, ki jih poslanska skupina ni porabila v preteklem letu, lahko porabi v tekočem letu tako, da se neporabljena sredstva prenesejo v proračun Državnega zbora za tekoče leto, ter tudi, da se za obseg prenesenih sredstev poveča obseg sredstev v finančnem načrtu Državnega zbora za dodatno strokovno in administrativno pomoč.

***