VLADA RS POTRDILA KONČNO OCENO NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNEGA MAJSKEGA NEURJA Z DEŽEVJEM IN POPLAVAMI

Ljubljana, 21. 7. 2023 – Vlada RS je na 60. redni seji med drugim potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z deževjem in poplavami 6. in 7. maja 2023, v Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila nov projekt in sprejela sklep o namenskem premoženju in kapitalu Stanovanjskega sklada RS. Vlada RS se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2022, obravnavala Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 ter določila besedilo predloga Zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice v delniško družbo.


Končna ocena škode zaradi posledic neurja maja 2023

Vlada RS je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z deževjem in poplavami 6. in 7. maja 2023 na območju koroške, podravske, vzhodno- in zahodnoštajerske regije, ki skupno znaša 5.375.902,06 evra. Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 55.707,96 evra, škoda v gozdu 1.305 evrov, delna škoda na stavbah 102.563,82 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 3.393.496,57 evra, škoda na vodotokih 1.800.556,11 evra in škoda na gozdnih cestah 22.272,60 evra. Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode občinske komisije.

Ker končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023, je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Pristojna ministrstva bodo pripravila program odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada RS je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno škode Državna komisija pošlje Ministrstvu za naravne vire in prostor. O ponovni oceni škode mora Ministrstvo za naravne vire in prostor seznaniti vlado ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče.

Vlada RS je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode zaradi posledic močnega neurja z deževjem in poplavami 6. in 7. maja 2023, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 756 evrov, ki se bodo pokrili iz proračunske rezerve.

Nov projekt v Načrtu razvojnih programov 2023-2026

Vlada RS je v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila nov projekt: Subvencioniran nakup službenih vozil 23, katerega namen je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorju promet in zmanjšanje emisij onesnaževal zunanjega zraka.

Cilji investicijskega projekta so nakup vozil na alternativni pogon (elektrika, vodik, sonce ipd.), kot npr. električni avtomobili in kombiji za posredne in neposredne proračunske uporabnike ter ustrezne polnilne infrastrukture.

Povečanje namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada RS

Vlada RS je sprejela sklep o namenskem premoženju in kapitalu Stanovanjskega sklada RS (v nadaljevanju SSRS), javnega sklada. Premoženji se povečata z izplačilom sredstev v višini 25.500.000,00 evrov s proračunske postavke – 231655 Dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS Ministrstva za solidarno prihodnost.

Sklep predstavlja največje povečanje premoženja SSRS v zadnjih 20 letih. Z dodatnimi denarnimi sredstvi bo SSRS okrepil svoje delovanje na področju zagotavljanja najemih stanovanj z neprofitno najemnino. Del sredstev bo SSRS uporabil za gradnjo lastnih najemnih stanovanj, del pa za oblikovanje novega programa sofinanciranja gradnje neprofitnih stanovanj občin, lokalnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij.

Celotno sporočilo si preberite TU.