VLADA RS O POVRAČILU STROŠKOV OBČINAM ZA INTERVENCIJE V NEDAVNIH NEURJIH

Ljubljana, 26. 5. 2023 – Vlada RS se je na 51. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Proračunskega memoranduma 2024–2025, sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in odločila o povračilu stroškov intervencije v neurju prizadetim občinam v severovzhodni Sloveniji. Sprejela je Program odprave posledic škode v kmetijstvu, obravnavala sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb, sprejela Uredbo o cestninskih cestah in cestnini in določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vlada RS je potrdila poročilo o realizaciji sklepov za pospešitev in zaključek denacionalizacijskih postopkov na upravnih enotah, sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije ter Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina in podala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva.


Povračilo stroškov intervencije v neurju prizadetim občinam v severovzhodni Sloveniji
Vlada RS se je odločila, da se upravičeni stroški intervencij povrnejo prizadetim občinam ter da v ta namen Ministrstvu za obrambo, in sicer Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 1.779.061 evrov za pokritje navedenih intervencijskih stroškov. Na podlagi zahtevkov prizadetih občin bo Ministrstvo za obrambo, in sicer Uprava RS za zaščito in reševanje izplačala povračilo stroškov intervencije, ki jih izkažejo z verodostojnimi listinami, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost za posamezno lokalno skupnost.

Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb

Na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 se za izvajanje investicij v javne zdravstvene zavode, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, zagotavlja 200 milijonov evrov, od tega okvirno 160 milijonov evrov za celotno primarno raven in 40 milijonov evrov za izgradnjo satelitskih urgentnih centrov.

Ministrstvo za zdravje je v letu 2022 izvedlo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. Na podlagi izkušenj iz izvedenega predmetnega razpisa, tudi v duhu odprave velikih administrativnih bremen tako na strani prejemnikov sredstev kot tudi neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva in upoštevajoč veljavne pravne podlage, smo na Ministrstvu za zdravje pripravili predlog sklepa, s katerim Vlada Republike Slovenije določi pogoje za dodelitev sredstev za sofinanciranje. Izhajajoč tudi iz dejstva, da je končno število upravičencev (t. j. občin) znano in da se obseg sredstev iz zakona za ta namen dodeli oziroma razdeli na podlagi objektivnih in nediskriminatornih kriterijev, torej da vsakemu prebivalcu Republike Slovenije pripada enaka višina sredstev v višini 80 evrov. Izvedba javnega razpisa za dvoletno obdobje se je izkazala tudi problematična v delu določitve obdobja, v katerem morajo biti porabljena sredstva oziroma izvedena investicija. Nekateri upravičenci planirajo večje investicije, katerih časovnice izvedbe presegajo postavljene okvirje, zato podaljšujemo rok izvedbe teh investicij do  30. 11. 2028.

Uredba o cestninskih cestah in cestnini
S sprejeto  Uredbo se zvišujejo cene elektronskih vinjet za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg (t.j. vozil prvega cestninskega razreda, drugega A in drugega B cestninskega razreda).

Poročilo o realizaciji sklepov za pospešitev in zaključek denacionalizacijskih postopkov na upravnih enotah
V zadnjem poročilu so zbrani podatki o številu nepravnomočno rešenih zadev na dan 31. 12. 2022. Po podatkih upravnih enot, kjer postopki denacionalizacije še niso zaključeni, je bilo na dan 31. 12. 2022 skupno 73 nepravnomočnih zadev, od tega po ZDEN 68 zadev, po ZPVAS pa 5 zadev.

Celotno sporočilo za javnost je na voljo TU.

* * *