Vlada RS o poročilu o zadolževanju občin

Ljubljana, 13. 10. 2023 – Vlada RS je na 75. redni seji, ki je potekala 12. 10. 2023, med drugim sprejela drugo spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2023, se seznanila s poročilom o zadolževanju občin in s prvim Poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027. Vlada RS je sprejela tudi Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture. in  odgovorila na sklep Državnega sveta RS o zaključkih Strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah.

Sprejeta sprememba programa financiranja državnega proračuna za leto 2023

Vlada RS je sprejela drugo spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2023, ki se nanaša na oceno višine in strukture dolga državnega proračuna po izvedbi financiranja ter na obseg financiranja v 2023.

Spremembe odražajo nedavno sprejeti rebalans državnega proračuna 2023. Med drugim se osvežujejo podatki o odplačilih glavnic dolga državnega proračuna v obdobju od 2023 – 2081, višina dolga konec leta 2022 in ocena višine dolga konec leta 2023, ocena valutne strukture dolga, struktura dolga glede na obrestno mero ter podatki o primanjkljaju bilance A.

Višina potrebnega financiranja za izvrševanje državnega proračuna v letu 2023 ostaja nespremenjena. Ob upoštevanju porabe kupnine od prodaje kapitalskih naložb, neporabljene v letu 2022, znaša končni znesek financiranja v letu 2023 za izvrševanje državnega proračuna 4,2 milijarde evrov.

Poročilo o zadolževanju občin na dan 31. 12. 2022

V skladu z Zakonom o javnih financah so občine o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice so, ali v katerih imajo prevladujoč vpliv, dolžne poročati Ministrstvu za finance. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2022 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2022, je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih posredovale občine, usklajenih s premoženjskimi bilancami občin za leto 2022.

Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 povečala za 113 milijonov evrov in je konec leta 2022 znašala 1,16 milijarde evrov. V strukturi skupne zadolžitve so 76 odstotkov predstavljali dolgovi občin in 24 odstotkov dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2022 je znašal 567 evrov, od tega je znašal dolg občin na prebivalca 433 evrov in dolg pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine 134 evrov na prebivalca.

V letu 2022 je Ministrstvo za finance občinam izdalo 91 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi izdanih soglasij je znašal 207 milijonov evrov. Občine so se zadolževale predvsem za naložbe, predvidene v občinskih proračunih za leto 2022, tri občine so upravljale dolg občinskega proračuna.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.