Vlada RS izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin

Ljubljana, 22. 12. 2023 – Vlada RS je na 85. redni seji, ki je potekala 21. 12. 2023, med drugim potrdila prerazporeditve v letošnjem državnem proračunu in se seznanila s parafiranim Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024. Izdala je Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027, Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin, Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 in Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje. Podala je mnenje za oceno ustavnosti 146. člena Gradbenega zakona ter sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2024  in Sklep o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada RS kot javnega sklada. Sprejela je tudi Programe odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v maju in juliju 2023, Državno oceno tveganj za nesreče in Državno oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče. Vlada RS je sprejela Spremembe sklepa Vlade RS št. 35402-14/2019/6 z dne 17.5.2019 – Odstranitev nezakonito odloženih odpadkov kot posledica nelegalnih prehodov državne meje, Poročilo o stanju na področju obvladovanja tveganj za nesreče v RS v letu 2023 in Mnenje o zahtevi Mestne občine Kranj za oceno ustavnosti 12., 13., 14.b in 16. člena Zakona o lokalni samoupravi ter prvega odstavka 2. člena Zakona o referendumu o ljudski iniciativi, zahtevi Združenja mestnih občin Slovenije za oceno ustavnosti 13., tretjega odstavka 13.a, 14.b in 16. člena Zakona o lokalni samoupravi ter zahtevi Državnega sveta RS za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi in zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Državnega zbora RS št. 005-02/21-10 z dne 26. 11. 2021. Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), izdala Uredbo o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini  in podala soglasje h Ključnim elementom Ukrepa finančnega inženiringa v obliki posojilnega sklada za odpravo posledic poplav v avgustu 2023 v gospodarstvu.

Proračunske prerazporeditve

Vlada RS je potrdila prerazporeditve pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, ki so med drugim namenjene izplačilom pomoči po avgustovskih poplavah.

Med drugim bomo v okviru B bilance državnega proračuna prerazporedili pravice porabe v višini 30 milijonov evrov, in sicer iz finančnega načrta Ministrstva za finance v finančni načrt Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tako bomo zagotovili likvidnostno pomoč gospodarstvu po avgustovskih poplavah.

Na Finančno upravo RS bomo prerazporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 4,1 milijona evrov, ki bodo namenjena izplačilu predplačil za obnovo stanovanj. Finančna uprava pa bo v ta namen znotraj svojega finančnega načrta prerazporedila še 389.483,90 evra.

Vlada RS je novembra sklenila, da bo za reševanje humanitarne krize v Gazi namenila milijon evrov. V ta namen na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve razporejamo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 785.000 evrov, 215.000 evrov pa bo zunanje ministrstvo prerazporedilo znotraj svojih sredstev.

Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024

Vlada RS se je seznanila s parafiranim Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024.

Glavni poudarki iz dogovora so, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), nominalnih osnov in dodatkov, ki so določeni v nominalni vrednosti po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami znaša  80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023. Uskladitev vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov iz te točke se izvede 1. junija 2024.

Z uveljavitvijo ukrepa iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS za leto 2024.

Regres za letni dopust za leto 2024 se izplača ob izplačilu plače za februar 2024, vendar najkasneje do 14. marca 2024.

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

Zakon o financiranju občin določa, da razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi Ministrstvo za finance na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada RS z uredbo. Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v omenjenem zakonu.

Z uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način standardizacije kazalnikov in način izračuna koeficienta razvitosti občine. Na podlagi te uredbe bodo koeficienti razvitosti občin določeni za leti 2024 in 2025.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.