Vlada RS izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč v 2023

Ljubljana, 6. 6. 2024 – Vlada RS je na 225. dopisni seji, ki je potekala 5. 6. 2024, med drugim izdala Odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023, sprejela mnenje o predlogu družbe Addiko Bank za začasno zadržanje izvrševanja delov Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev in sprejela stališče RS k zadevi Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Obvladovanje podnebnih tveganj – zaščita ljudi in blaginje.

Odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023

V letu 2023 so pozeba, neurja s točo in poplave (v nadaljevanju: naravne nesreče) na nekaterih kmetijskih gospodarstvih povzročile 100-odstotno uničenje kmetijskih pridelkov, trajnih nasadov in izgubo plemenske živine. Škoda, ki je nastala zaradi naravnih nesreč, bo poslabšala ekonomski položaj prizadetih kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Odlok je pripravljen na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in je podlaga za dodelitev finančne pomoči za popolno škodo v primarni kmetijski proizvodnji, ki je nastala zaradi posledic naravnih nesreč leta 2023. Do finančne pomoči je upravičena oseba, ki na ozemlju Republike Slovenije:

  • obdeluje kmetijska zemljišča in proizvaja kmetijske pridelke;
  • je v času pojava naravne nesreče kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo;
  • ki je v postopku izdelave ocene škode oddala podpisan in datiran pred-tiskani obrazec za prijavo škode »Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah« oziroma Obrazec 6 Ocena škode na živalih, perutnini in ribah, povzročene po naravni nesreči iz priloge 9 Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) na pristojno občino in
  • izpolnjuje pogoje iz odloka.

Osebe iz prejšnjega odstavka so upravičene do finančne pomoči za tiste kmetijske pridelke na Grafični enoti rabe (v nadaljevanju: GERK), za katere iz ocene škode izhaja, da so 100-odstotno poškodovane, ter za uničene ali drugače v celoti izgubljene trajne nasade in plemensko živino. Upravičencu se za odpravo posledic škode v kmetijstvu za posamezni kmetijski pridelek ter izgubljena proizvodna sredstva, in sicer trajne nasade in plemensko živino, dodelijo sredstva v višini do največ 30 % ocene neposredne škode.

Finančna pomoč se zagotovi kot de minimis pomoč, v skladu s pravili Uredbe Komisije1408/2013/EU. Za izplačilo pomoči po odloku je zagotovljenih do 2 milijona evrov sredstev. Najnižja finančna pomoč, ki se odobri in izplača upravičencu po odloku, je 100 evrov.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.