Vlada RS izdala novelo Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Ljubljana, 19. 1. 2024 – Vlada RS je na 87. redni seji, ki je potekala 18. 1. 2024, med drugim izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti in določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva. Potrdila je Dopolnitev ocene škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 in sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju javnih socialnovarstvenih zavodov. Vlada RS je sprejela Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022, Sklep o postavitvi začasnih objektov za policijsko obravnavo tujcev na Obrežju, Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike in imenovala nove člane pogajalskih skupin za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša uredba, je podaljšanje roka za lokalne skupnosti, da pripravijo oziroma uskladijo neuradna prečiščena besedila svojih pravnih aktov, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023, tj. do datuma začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil, ki je sestavni del registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Rok se podaljšuje do 1. aprila 2025, saj je bilo ocenjeno, da je v času odpravljanja posledic lanskoletnih naravnih nesreč tovrstni ukrep pomemben prispevek k lajšanju izzivov, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti.

Uredba prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja upravljanja novega registra in še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na vzpostavljeno prakso izvajanja osnovne uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju njenih določb.

Predlog spremembe Zakona o centralnem registru prebivalstva

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku.

Gre za manj zahtevno spremembo Zakona o centralnem registru prebivalstva zaradi problematike porabe enotne matične številke občana (EMŠO). Znotraj šifre registra 50 namreč ni mogoče več zagotoviti prostih enoličnih EMŠO, zato se s spremembo zakona v uporabo uvaja šifre od 51 do 59.

Cilj zakonske rešitve je nemoteno delovanje države, saj vsi veliki registri in sistemi temeljijo na EMŠO kot povezovalnem znaku oziroma ta podatek vsebujejo registri in evidence na številnih področjih. Gre za tehnično rešitev, ki ne posega v trenutni koncept enoličnega identifikatorja posameznika. Posameznikom bo omogočila, da bodo lahko nemoteno obravnavani z vidika pravic in obveznosti iz različnih področij, s predlogom spremembe zakona pa se bo v RS tudi v bodoče zagotavljala konsistentnost uporabe EMŠO.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.