Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah

Ljubljana, 5. 7. 2024 – Vlada RS je na 111. redni seji, ki je potekala 4. 7. 2024, določila besedili predlogov Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah ter novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Določila je tudi besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030, ter sprejela Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji in Občine Šoštanj. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga novele Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača‒Koper, izdala spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2025. Prav tako pa je sprejela Poročilo o uresničevanju odločbe Ustavnega sodišča v zvezi z odpravo ugotovljene neskladnosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju z ustavo. Izdana pa je bila tudi uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod Kočevje-Črnomelj.

Predloga zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah

S predlogom Zakona se vzpostavlja zakonska ureditev, ki bo slovenskemu gospodarstvu na konkurenčen način znotraj globalnega trga zagotavljala kadrovske vire, saj se primanjkljaji delovne sile kažejo v vseh gospodarskih panogah, od nižje kvalificiranih do visokotehnoloških.

Nekateri upravni postopki s področja tujcev pred upravnimi enotami terjajo precejšnje administrativno breme, hkrati pa je v zadnjih letih zabeleženo bistveno povečanje števila teh postopkov. Zaostanki pri reševanju teh zadev pa so tako opazni, da že povzročajo gospodarsko škodo. S ciljem delne razbremenitve upravnih enot je Vlada pripravila predlog zakona, ki prinaša začasno rešitev na področju enotnih dovoljenj za prebivanje in delo z namenom takojšnjih učinkov za preprečitev težko popravljivih posledic za delovanje države.

Predlog Zakona uvaja dve rešitvi, in sicer ukinja krajevno pristojnost upravnih enot za postopke, povezane s pridobivanjem enotnih dovoljenj za prebivanje in dovoljenj za delo. Z odpravo krajevne pristojnosti upravnih enot v tujskih zadevah bo prišlo do razbremenitve najbolj obremenjenih upravnih enot in njihovih zaposlenih ter do hitrejšega reševanja vlog, kar bo imelo pozitivne učinke za konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

S predlogom Zakona se ureja optimizacija  in pohitritev administrativnih postopkov za pridobitev enotnih dovoljenj za prebivanje in dovoljenj za delo za tujo delovno silo, ki jo slovensko gospodarstvo potrebuje. Predlagana zakonska ureditev tujcu – po pridobitvi začasnega dovoljenja – omogoča  delo in prebivanje v Republiki Sloveniji, medtem pa postopek na upravni enoti do končne odločitve teče dalje. Navedeno bo omogočilo hitrejši vstop tujcev na trg dela v Republiki Sloveniji, hitrejšo integracijo in povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Poleg tega se s predlogom zakona uvaja ureditev, ki bo omogočala tujcu – po pridobitvi začasnega dovoljenja – delo in prebivanje v Republiki Sloveniji, medtem pa postopek na upravni enoti do končne odločitve teče dalje. Navedeno bo omogočilo hitrejši vstop tujcev na trg dela v Republiki Sloveniji ter njihovo hitrejšo integracijo in povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

S tem se v zakonu ureja optimizacija administrativnih postopkov za pridobitev enotnih dovoljenj za prebivanje in dovoljenj za delo za tujo delovno silo, ki jo slovensko gospodarstvo potrebuje.

Vlada RS Državnemu zboru RS predlaga njegovo obravnavo po nujnem postopku zaradi sprejema nujno potrebnih dodatnih ukrepov in rešitev za preprečitev težko popravljivih posledic za delovanje države na področju delovanja upravnih enot in gospodarstva.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Predlog Zakona sledi cilju hitrejše in učinkovitejše določitve postopkov za pomoč prebivalkam in prebivalcem, ki so na seznamu evidentiranih območjih in objektov, ki so predvideni za odstranitev ter gradnjo nadomestitvenih objektov.

Predlog zakona vključuje spremembe in dopolnitve predlogov interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, nastalih v avgustu 2023, ki jih določa Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Rešitve in ukrepi v osnovnem zakonu in njegovi kasnejši noveli zagotavljajo hitro pomoč za gospodinjstva in gospodarske subjekte na prizadetih območjih ter začasne ukrepe za razbremenitev dela stroškov opreme, ki jih imajo sile zaščite in reševanja zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov.

Po sprejetju Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in novele omenjenega zakona je bila ugotovljena potreba po dodatnih ukrepih za prizadeta območja in predvsem prizadeto prebivalstvo. S ciljem zagotavljanja učinkovitejšega izvajanja ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče se zato v okviru sprememb in dopolnitev zakona predlagajo ukrepi, ki predstavljajo zbir predlogov posameznih ministrstev in služb, ki bodo pripomogli k učinkovitejši odpravi škode, nastale ob poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023.

Glavne spremembe se z namenom pospešitve postopkov nanašajo na prenos dela nalog za izgradnjo nadomestitvenih objektov na D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: DSU), ki bo v imenu in za račun Republike Slovenije opravljala naloge, ki so povezane s pridobitvijo nepremičnin, ki so skladno s sklepom Vlade RS predvidene za odstranitev in katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist. Dodatno bodo izvedli vse postopke za sklenitev sporazumne pogodbe za odkup nepremičnin, po pridobitvi posesti pa bo na teh nepremičninah izvajal določene naloge. DSU bo izvedel postopke javnih naročil blaga, storitev in gradenj, ki jih v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja DSU in so potrebne za izvedbo odstranitev objektov iz 151a. člena zakona in nadomestitvene gradnje v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov.

S predlogom Zakona se ureja tudi način medsebojnih pravic in obveznosti med Vlado RS in DSU ter višino sredstev za opravljanje nalog, določenih s tem zakonom. Hkrati pa se določa pristojni organ za upravljanje nepremičnih iz 151a. člena zakona, ki so v lasti Republike Slovenije. To bo organ, pristojen za opravljanje posameznih nalog upravljanja voda. Vlada lahko na predlog ministrstva, pristojnega za naravne vire, lahko določi tudi drugega upravljavca. Vlada RS Državnemu zboru RS predlaga njegovo obravnavo po nujnem postopku, saj se zasleduje sprejem nujno potrebnih organizacijskih ukrepov in rešitev za odpravo posledic naravne nesreče, poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023. Posledica poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 je ogromna škoda na infrastrukturnih, gospodarskih in stanovanjskih objektih.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.