Vlada RS določila besedilo Energetskega zakona

Ljubljana, 8. 12. 2023 – Vlada RS je na 83. redni seji, ki je potekala 7. 12. 2023, med drugim odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, se seznanila z Informacijo o obsegu nepremičnin v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste na dan 31. 12. 2022 in sprejela sklep o izdaji Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Vlada RS je določila Ministrstvo za obrambo kot osrednji organ za spremljanje in koordinacijo odzivanja na hibridne grožnje v RS, sprejela spremembe št. 2 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023 in potrdila čistopis Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023. Določila je besedilo Energetskega zakona EZ-2, besedilo predloga Zakona o državnih blagovnih rezervah in besedilo predloga novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter podaljšala nadzor na notranjih mejah do 21. decembra 2023.

Informacija o obsegu nepremičnin v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste na dan 31. 12. 2022

Vlada RS je dne 5. 1. 2023 Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da predloži vladi informacijo o obsegu nepremičnin v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste in so še vedno v lasti RS in predlaga način ureditve medsebojnih lastninskopravnih razmerij ter določi rok za ureditev le-teh.

RS je bila na dan 31. 12. 2023 lastnica tudi 20.081 parcel, ki v naravi predstavljajo javne ceste. Gre za parcele, na katerih so zgrajene ceste, ki so z odloki o kategorizaciji občinskih cest, določene kot občinske ceste in imajo skladno z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture vpisan podatek v matični evidenci dejanske rabe – javna občinska cestna infrastruktura. Za odsvojitev lastninske pravice se  uporablja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ker se pravni posel nanaša na urejanje lastniških razmerij v zvezi z že zgrajeno občinsko javno infrastrukturo in ne na podlagi razvojnih načrtov.

Pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem obstaja specifičen problem pri nepremičninah, ki v naravi predstavljajo ceste. V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (sprejet leta 2004) in prejšnjih nacionalnih programov, so se v okviru izgradnje avtocestnih povezav predvidele in zgradile tudi druge cestne povezave (nadomestne ceste, povezovalne ceste), med katerimi so tudi kategorizirane občinske ceste. Podrobneje so bile te ceste predvidene v prostorskih aktih. Družba DARS d. d. je kot investitor avtocest zgradila občinske ceste in v ta namen tudi pridobila potrebna zemljišča v imenu in za račun RS. Po izgradnji so bile ceste predane v upravljanje in vzdrževanje občinam, predaja se je izvrševala le v naravi (zapisniško na podlagi primopredajnih zapisnikov) medtem, ko lastninska pravica v zemljiški knjigi ni bila prenesena oz. vpisana v korist občin na območju katerih te novozgrajene ceste ležijo.

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) 1x letno izvaja geoprostorsko in podatkovno analizo parcel pod državnimi cestami, s katerimi upravlja. Zadnja analiza, v kateri so bile obravnavane vse parcele, po katerih poteka dejanska raba javne državne cestne infrastrukture v upravljanju DRSI in katerih lastnik ali solastnik je občina, ki ima v zemljiški knjigi urejen vpis lastništva, je bila izvedena v letu 2022. Ker so bili podatki črpani iz aplikacije Registra nepremičnin, ki v nekaterih primerih ni bil poenoten z zemljiško knjigo, lahko v rezultatih pride do določenih odstopanj. Na podlagi analize je cca 8.500 parcel v lasti občin,  ki v naravi predstavljajo državne ceste, ki bi morale preiti v last RS in s katerimi upravlja DRSI. Slednja na podlagi dosedanjih analiz tudi ugotavlja, da se podatek o številu parcel v lasti občin in v upravljanju DRSI spreminja zaradi gradnje prometnih površin v okviru cestnega zemljišča državne ceste v skladu z 58. členom ZCes-2, ki jo financirajo občine. Ravno tako je še 657 parcel v lasti občin, ki v naravi predstavljajo avtoceste, s katerimi upravlja družba DARS d. d. Za slednje se mora zagotoviti recipročnost brezplačnosti na način, da se v vsebino pravnega posla umesti klavzula o vzajemnosti.

Spremembe Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023

Vlada RS je sprejela spremembe št. 2 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023 in potrdila čistopis Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023.

Prvi odstavek 22. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (ZGGLRS) določa, da se prodaja in menjava državnih gozdov ter neodplačni prenos lastninske pravice z državnih gozdov na občino iz 24. člena ZGGLRS lahko izvede, če je državni gozd vključen v letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi, ki ga na predlog družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., sprejme Vlada RS.

Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023 (LNR 2023), Spremembe št. 1 LRN 2023 in Spremembe št. 2 LNR 2023 načrtovana izvedba 190 poslov prodaj, menjav in neodplačnih prenosov lastninske pravice z državnih gozdov na občino iz 24. člena ZGGLRS.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.