Vlada RS določila besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Ljubljana, 29. 3. 2024 – Vlada RS je na 97. redni seji, ki je potekala 28. 3. 2024, med drugim določila besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in izdala Uredbo o izvajanju poroštvene sheme za gospodarske subjekte po poplavah ter Uredbo o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije. Vlada RS je sprejela dopolnitve Programa odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023 in Sklep o ustanovitvi sprejemnega centra in nastanitvenih enot za mladoletnike brez spremstva. Seznanila se je s Poročilom o izvajanju Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna družba« in določila besedilo predloga  novele Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ter besedilo predloga Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije«. Vlada RS je izdala Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije in uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter sprejela strategijo na področju priseljevanja in Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023. Vlada RS pa med drugim tudi nadaljuje z aktivnostmi po sprejetju Metodologije za zeleno proračunsko načrtovanje

Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Vlada RS je naložila Ministrstvu za javno upravo, da zaradi realizacije Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024  (Dogovor) pripravi predlog  Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ga posreduje v obravnavo Vladi. Dogovor je bil podpisan 10. januarja 2024 med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, v njem pa je določeno, da se bo plačna lestvica uskladila v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, in sicer se bodo vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov uskladile s 1. junijem 2024.


Predlog zakona vsebuje spremembo Priloge 1, s katero se povišuje vrednost plačnih razredov plačne lestvice za 3,36 odstotka, in sicer na podlagi objave Statističnega urada o podatku rasti cen življenjskih potrebščin z 29. 12. 2023. Omenjena sprememba zakona pomeni realizacijo 1. točke Dogovora, s tem pa je realizirana tudi obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za leto 2024.

Skladno s petim odstavkom 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence določi s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Z Aneksom št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor se je določilo, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za javne uslužbence znaša 3,36 odstotka. Ta aneks bo začel veljati 1. junija 2024. Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje pa se, po predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Višina uskladitve mora biti enaka za javne uslužbence in funkcionarje.

Vlada RS predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe zakona.

Uredba o izvajanju poroštvene sheme za gospodarske subjekte po poplavah

Vlada RS je izdala uredbo o izvajanju začasnega ukrepa poroštev za kredite gospodarskih subjektov, ki ga omogoča Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, sprejet po lanskih poplavah. Uredba med drugim podrobneje opredeljuje pravila o izvajanju poroštva za gospodarstvo.


Zakon o obnovi omogoča dodelitev državnega poroštva za posojila fizičnim osebam in gospodarskim subjektom, prizadetim v poplavah, pri čemer za poroštva gospodarstvu predvideva tudi sprejem uredbe.


Uredba podrobneje opredeljuje pravila o izvajanju poroštva in obvezne sestavine kreditnih pogodb, določa pa tudi podrobnejša dokazila za izpolnjevanje zakonskih pogojev ter način poročanja SID banke Ministrstvu za finance in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Celotno sporočilo je na voljo v priponki.