V letu 2024 dva milijona evrov za povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora meje

Ljubljana, 23. 2. 2024 – Vlada RS je na 91. redni seji, ki je potekala 22. 2. 2024, med drugim določila višino zagotovljenih sredstev v letu 2024 zaradi povečanega nadzora meje, besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških in besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028. Sprejela pa je tudi odgovor na predlog Varuha človekovih pravic RS o urejanju prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v Občini Grosuplje.

Povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora meje

Vlada RS je ugotovila obstoj povečanega nadzora državne meje v letu 2023 v občinah. Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2024 za delno povračilo stroškov občinam znaša dva milijona evrov.

Zakon o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, sprejet leta 2022, je vzpostavil pravno podlago za delno povrnitev stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. Povečan nadzor državne meje pomeni intenzivnejše izvajanje dejavnosti in ukrepov na podlagi Zakona o nadzoru državne meje in Zakonika o schengenskih mejah, kar ima za posledico povečano prisotnost policije na območju občin ob državni meji.

Med upravičene stroške sodijo: stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje.

Občinam se povrne del stroškov na podlagi metodologije, ki je določena v Uredbi o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje.

Višino nastalih stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje občine izkažejo z ustreznimi listinami in utemeljitvijo namenske porabe. Občine pošljejo Ministrstvu za notranje zadeve zahtevek za povračilo dela stroškov, nastalih v tekočem koledarskem letu, do 15. novembra tekočega koledarskega leta. Podlaga za povračilo stroškov, ki jih občinam povrne Ministrstvo za notranje zadeve, so računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo. Nastali stroški morajo biti izkazani in preverljivi, da gre za povečane stroške občin zaradi povečanega nadzora državne meje oziroma so z njim neposredno povezani.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.