Tretja seja delovne podskupine za pripravo predpisov za zmanjšanje stroškov občin

Ljubljana, 4. 7. 2024 – Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekala tretja seja Delovne podskupine za pripravo predpisov za zmanjšanje stroškov občin. Na dnevnem redu sestanka je bila tematika s področja dela Ministrstva za finance. Sestanka sta se udeležili tudi predstavnici Združenja občin Slovenije.

V okviru razprave so bili med drugim pregledani predlogi sprememb Zakona o davku na promet nepremični, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih finance, Pravilnik o usmeritvah za uskljeno delovanje javnih financ, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS.

MF je poudarilo, da je pri pripravi sprememb zakonodaje pripravljeno sodelovati z občinami. V okviru Zakona o javnih financah je bil s strani občin podan predlog o ukinitvi priprave polletnega poročila. Prav tako je bil podan tudi predlog, da se spremeni 12. člen omenjenega zakona in njegovi podzakonski akti, ki se nanašajo na sestavo načrta razvojnih programov (NRP). Predstavniki MF so ob tem dodali, da bo v bodoče sklican sestanek, ki bo namenjen le tej problematiki ter bodo nanj povabljeni predstavniki občin.

Del razprave je bil namenjen tudi pobudi o nepotrebnem izdajanju soglasij občin k letnim poročilom javnih zavodov s strani občin. MF je izrazilo nesoglasje z omenjeno pobudo ni dodalo, da je naloga občine varovati proračunska sredstva oziroma javni denar. Vsi udeleženci so se tako strinjali, da naj omenjeno soglasje ostane v veljavi.

Odprta je bila tudi razprava o podanem predlogu o spremembi datuma oddaje letnih poročil občin.

MF je v okviru razprave o Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti izpostavilo, da gre za zakon, ki je vezan na evropsko direktivo in ga je zaradi tega težko spreminjati. Zato bo predlog o  ukinitvi poročanja na podlagi težko izvesti.