Strokovna odbora ZOS o  večanju  podhranjenosti financiranja občinskih proračunov preko povprečnine glede na dejanske stroške občin

Ljubljana, 4. 7. 2024 – Danes je potekala redna seja Odbora Združenja občin Slovenije za proračun in finance ter Odbora Združenja občin Slovenije za zakonodajna vprašanja. Na seji so člani obravnavali paket predlogov davčne zakonodaje,  izhodišča izračunov povprečnine za leti 2025 in 2026, predlog Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju ter informacijo o pogajanjih Vlade RS s sindikati javnega sektorja.

V okviru paketov davčne zakonodaje  je odbor sprejel  pripombe k predlogu novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in k predlogu  novele Zakona o dohodnini.

V zvezi z  določitvijo povprečnine za leti 2025 in 2026 je odbor razpravljal o  resnosti finančne podhranjenosti slovenskih občin saj je iz izračunov prejetih s strani države razvidno, da so bili dejanski stroški občin  za leto 2023 ovrednoteni  v višini 804,11 €  država pa je občinam izplačala povprečnino v višini 700,00 €. Slednje pomeni, da so naše občine v letu 2023 prejele skoraj 15% manj sredstev, kot bi jih morale. Ta razkorak je po analizi združenja občin največji v zadnjih 10 letih.

Na tej osnovi so strokovne službe združenja pripravile izhodišča za višino povprečnine za leti  2025 in 2026 po dveh metodah:

  • po prvi metodi, ki temelji na dejanskih stroških iz leta 2023 in oceni inflacije za leti 2024, 2025 in 2026 bi morala povprečnina za leto 2025 znašati 852,3 €  in za leto 2026 875,15 €;
  • po drugi metodi, ki temelji na izračunu povprečja dejanski stroškov zadnjih štirih let z upoštevanjem inflacije pa bi morala povprečnina za leto 2025 znašati 860,29 € €  in za leto 2026 879,22€.

Poleg povprečnine pa morajo občine v letu 2025 prejeti še sredstva investicijskega transfera in sredstva za kritje stroškov dela skladno s sklenjenim dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025.

Opravljena je bila tudi razprava o predlogu Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Na tem področju je bilo izpostavljeno odlično sodelovanje med vsemi tremi reprezentativnimi združenji, ki so posredovala skupne pripombe predlog zakona.

Člani  odbora so se seznanili tudi s potekom pogajanj med sindikati javnega sektorja in državo ter ustavnima odločbama povezanima z višino sodniških plač, ki bosta nedvomno posegla v plačno politiko javnega sektorja.

***