SPREJET LETNI NAČRT ZA FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO ZA LETO 2023

Ljubljana, 4. 5. 2023 – Vlada RS je na 47. redni seji med drugim potrdila letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2023 in izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic ter Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji. Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in se seznanila s Poročilom o razvoju 2023 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Prav tako pa se Vlada RS seznanila s poročilom Delovne skupine vlade za pripravo osnutka akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano in osnutkom akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano ter sprejela sklep, da se nemudoma pristopi k aktivnostim za čimprejšnjo ustanovitev Skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh.


Letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2023
Vlada RS je potrdila letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2023. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v letu 2023 objavilo javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v višini skoraj 10,9 milijona evrov.

Sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2023 bo razdeljeno v dva temeljna sklopa, in sicer:

  • sofinanciranje investicij za obnovo večnamenskih športnih dvoran in telovadnic v skupni višini do osem milijonov evrov,
  • sofinanciranje investicij za posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v skupni višini do skoraj 2,9 milijona evrov.

Prvo prioritetno področje za sofinanciranje investicij predstavljajo obstoječi športni objekti – stavbe, v katerih se izvajajo različne športne dejavnosti (večnamenske športne dvorane in telovadnice) ter vključujejo vadbene prostore in vadbene površine s potrebno športno opremo, spremljajoče interne prostore in spremljajoče prostore za obiskovalce.

Drugo prioritetno področje za sofinanciranje investicij pa predstavljajo športni objekti in površine za šport v naravi, katerih namenska raba za izvajanje športnih dejavnosti na prostem je opredeljena v predpisih, ki urejajo prostor.  Prednost pri sofinanciranju iz letnega programa športa imajo vadbeni športni objekti in površine za šport v naravi, ki so brezplačno dostopne vsem.

Predlog Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19
Predlog  Zakona  celovito ureja področje izplačila zneska glob, stroškov prekrškovnega postopka, postopka prisilne izterjave in odvzete premoženjske koristi v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili za prekrške, ki so bili storjeni v časovnem obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022, kot kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Predlog zakona ureja izplačilo zneska glob, stroškov prekrškovnega postopka, postopka prisilne izterjave in odvzete premoženjske koristi, ustavitev tekočih prekrškovnih postopkov, ustavitev postopkov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, ustavitev postopkov v zvezi z izvrševanjem nadomestnega zapora oziroma ustavitev postopkov prisilne izterjave globe in stroškov prekrškovnega postopka.

Skupina za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh
Vlada RS je sprejela sklep, da Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in institucijami nemudoma pristopi k aktivnostim za čimprejšnjo ustanovitev Skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh.

Celoten povzetek 47. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *