Sestanek v zvezi s predlogom novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 14. 6. 2024 – Včeraj, 13. 6. 2024 je na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje potekal sestanek v zvezi s predlogom novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, katerega sta se udeležili tudi predstavnici ZOS. Predstavljene so bile pripombe s strani združenj in podan odziv ministrstva na posamezne predloge.

Predstavnice združenj so večkrat opozorile na to, da se občinam ne sme omejevati ter jemati pristojnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Občine so namreč zelo zavezane k urejanju področja predšolske vzgoje in izobraževanja. Področju posvečajo veliko pozornost, zato bi bile kakršnekoli sistemske spremembe nesmiselne in nesprejemljive. 

Podan je bil predlog prehajanja zaposlenih med javnimi zavodi brez javne objave, saj bi s tem obdržali dober kader, hkrati pa bi se izognili administrativnim postopkom.

S predlogom novele Zakona se v predšolski vzgoji omejuje določeno najvišje število oddelkov, ki jih lahko ima javni vrtec, in sicer z največ 45 oddelki, hkrati pa je določena tudi obvezna ustanovitev vrtca z desetimi oddelki. Predstavnice združenj so opozorile na nesmiselnost določbe, saj že sedaj poteka kvalitetno funkcioniranje oddelkov, neglede na velikost javnega zavoda. Predlagale so, da naj se omejitev izpusti, lahko pa se uvede kontrola oziroma sistem, ki bo prinesel tekoče delovanje zavodov.

Spreminja se tudi 53. člen, ki določa postopke za imenovanje ravnatelja. Najpomembnejša novost v postopku imenovanja ravnatelja je urejena v novem enajstem odstavku, ki namesto mnenja ministra uvaja institut soglasja in s tem tudi enofazni postopek imenovanja ravnatelja oziroma direktorja. Po dosedanjem postopku je svet zavoda izbral kandidata in zaprosil za mnenje ministra, po pridobljenem mnenju oziroma izteku roka za podajo mnenja, pa je izbranega kandidata tudi imenoval. Zaradi dvofaznega postopka (ko je svet zavoda najprej izbral kandidata, potem pa ga je po pridobljenem mnenju še imenoval) se je povečalo tveganje za morebitna koruptivna ravnanja v vmesnem obdobju, na kar je opozarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. V zvezi s tem so predstavnice združenj opozorile, da so občine ustanoviteljice, ter da se s tem jemlje pristojnosti Svetu zavodov. Soglasje bi moralo vsaj pri vrtcih ostati kot pristojnost Sveta. Ministrstvo bo v zvezi s tem še podalo odziv, saj predlog zakona še vedno usklajujejo tudi z drugimi deležniki. 

Predstavnice združenj pa so opozorile tudi na potrebnost financiranja s strani države za vse otroke s posebnimi potrebami. Število teh otrok namreč vsako leto strmo narašča, občinam pa se zaradi mnogih prilagoditev s tem enormno povečujejo stroški. Pozvale so tudi na skupen sestanek združenj z vsemi deležniki, ko se bo pripravljal Zakon o otrocih s posebnimi potrebami.

***