Seminar: Vse o dolgotrajni oskrbi

14. 5. 2024 smo na Združenju občin Slovenije organizirali izobraževanje na temo dolgotrajne oskrbe. Predavanje dr. Alenke Oven je bilo namenjeno občinam, ki se soočajo z izzivi dolgotrajne oskrbe in novostmi v zakonodaji. Predavateljica je podrobno predstavila ključne spremembe v Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) ter njihov pomen in posledice za občine.

  1. Novosti v ZDOsk-1: Dr. Oven je osvetlila ključne spremembe v zakonodaji, ki vplivajo na načrtovanje, izvajanje in financiranje dolgotrajne oskrbe na lokalni ravni. To vključuje pravice in obveznosti občin pri zagotavljanju storitev oskrbe ter spremembe v organizacijskih in finančnih vidikih.
  2. Vloga občin: Poseben poudarek je bil namenjen vlogi občin pri izvajanju dolgotrajne oskrbe in njihovi odgovornosti do svojih prebivalcev. Predavateljica je izpostavila pomembnost ustreznega načrtovanja, proračunskih postavk ter sodelovanja z drugimi institucijami in lokalno skupnostjo.
  3. Razumevanje potreb: Ena ključnih točk je bilo poudarjanje raznolikosti potreb posameznikov, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. To vključuje fizične, psihične, socialne in kulturne vidike, ki morajo biti vključeni v načrtovanje oskrbe.
  4. Sistemsko načrtovanje: Dr. Oven je izpostavila pomembnost sistematičnega pristopa k dolgotrajni oskrbi, ki vključuje sodelovanje med različnimi sektorji in vzpostavitev učinkovitih mehanizmov za zagotavljanje oskrbe.
  5. Vloga družine in skupnosti: Predavanje je poudarilo ključno vlogo družine in lokalne skupnosti pri nudenju oskrbe ter pomen podpore in mreženja med svojci in strokovnjaki.
  6. Odprta vprašanja in odgovori: Pomemben del predavanja je bilo tudi aktivno sodelovanje udeležencev, ki so postavljali vprašanja o konkretnih situacijah in izzivih, s katerimi se soočajo občine pri implementaciji novih zakonodajnih zahtev. Dr. Oven je podala praktične smernice in nasvete za reševanje teh izzivov.

Predavanje je tako predstavilo jasno sliko o novostih v ZDOsk-1 in njihovem vplivu na občine, obenem pa spodbudilo aktivno razpravo in iskanje rešitev za uspešno izvajanje dolgotrajne oskrbe na lokalni ravni.