Seminar: Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov s primeri praks

Ljubljana, 20. 6. 2024 – na Združenju občin Slovenije je bilo danes, 20. 6. 2024 izvedeno predavanje na temo varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov.

Slavko Rudolf, zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji, je na predavanju izčrpno predstavil ključne vidike varnosti otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov (ŠRO). Predavanje je bilo razdeljeno na različne vsebinske sklope.

V uvodu je Rudolf je pojasnil zakonsko ureditev, ki ureja varnost otroških igrišč in ŠRO v Sloveniji.

Poseben poudarek je bil na ključnih standardih, ki jih morajo upoštevati tako načrtovalci kot tudi vzdrževalci tovrstnih objektov.

Vrste Igral in ŠRO ter Skrb za Varnost, kjer so bile predstavljene različne vrste igral in ŠRO, skupaj s specifikami glede njihove varnosti. Razloženo je bilo, kako zagotoviti varnost teh objektov skozi celoten življenjski cikel, od načrtovanja do vzdrževanja.

Predavatelj je izpostavil tudi pomembnost rednega pregledovanja igral in ŠRO ter pojasnil, kdo je pooblaščen za izvajanje teh pregledov.

Obdelane so bile tudi najboljše prakse za učinkovito vzdrževanje igral in ŠRO, da se preprečijo morebitne poškodbe.

Udeleženci so bili seznanjeni s tem, na kaj morajo biti občine pozorne pri javnih razpisih za nakup igral. Predstavljeni so bili ključni kriteriji za izbiro varnih in kakovostnih igral.

Rudolf je delil primere iz sodne prakse, kjer so bile obravnavane nezgode in poškodbe na otroških igriščih in ŠRO. Poudarjena je bila pomembnost upoštevanja vseh varnostnih predpisov in standardov, da se izognemo pravnim posledicam.

Predavanje je bilo zelo praktično usmerjeno, z veliko primeri iz prakse, kar je udeležencem omogočilo boljše razumevanje in implementacijo varnostnih ukrepov na otroških igriščih in športnorekreacijskih objektih. Udeleženci so imeli tudi priložnost postavljati vprašanja in pridobiti konkretne nasvete za  specifične situacije.