Seminar: Priprava predpisa v občini

Ljubljana, 11. 6. 2024 – Združenje občin Slovenije je danes, 11. 6. 2024 organiziralo sestanek na temo priprav predpisov v občini. Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, ki s sprejemom svojih aktov omogoča izvajanje različnih pristojnosti, ki jih ima občina. Končni cilj vsakega občinskega sveta mora biti sprejem na pravni podlagi kvalitetno pripravljenih predpisov, katerih interpretacija ne bo vzbujala dvoma v zakonitost in pravilnost predpisa. Priprava predpisa je vsebinsko in tehnično zahtevno delo, ki v praksi povzroča nemalo težav in zahteva sodelovanje vseh odločevalcev: občinskega sveta, delovnih teles, posebej statutarno-pravne komisije, predlagatelja predpisa, predvsem pa strokovno podkovane občinske uprave.

Predavateljica Neža Vodušek, univerzitetna diplomirana pravnica s 30-letno prakso na področju lokalne samouprave, ki jo je pridobila z delom v Mestni občini Ljubljana in Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je na seminarju udeležencem predstavila:

  • načela normativnega urejanja in vrste pravnih aktov v občini,
  • postopek za sprejem splošnega akta, določen v
    poslovniku občinskega sveta, in sicer:
  • vrste postopkov: redni, hitri, skrajšani,
  • posebni postopki,
  • enostopenjski in dvostopenjski postopek (prva obravnava, druga obravnava),
  • Obvezne sestavine predpisa v prvi obravnavi in drugi obravnavi,
  • pripravo uradnega prečiščenega besedila predpisa,
  • praktične primere sprejetih predpisov ali predpisov v pripravi.

***