Seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija

Ljubljana, 7. 3. 2024 – Na seji Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki je 6. 3. 2024 potekala v Kopru, je minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek predstavil stanje izvajanja evropske kohezijske politike. Posebej je izpostavil pripravo Dogovora za razvoj regij, za katerega je v programskem obdobju 2021-2027 na voljo približno 460 milijonov evrov. Povabilo za pripravo dogovorov za vseh 12 regij bo predvidoma objavljeno marca, prvi podpisi so načrtovani v jeseni.

Tako so bili že podpisani prvi dogovori za projekt Podjetno nad izzive (PONI), ki vsaki regiji namenja približno 1,5 milijona evrov, povabilo, ki ga namerava MKRR objaviti v marcu ali aprilu, pa bo vključevalo vse vsebine oziroma cilje in vsa sredstva, z izjemo sredstev za projekt PONI.

Povabilo bo vsebovalo naslednje vsebine:

  • podjetniški inkubatorji, 
  • odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
  • oskrba s pitno vodo,
  • zelena infrastruktura, pri čemer je primarni namen dostopnost prebivalcev do zelenih površin ob upoštevanju na naravi temelječih rešitev,
  • spodbujanje trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni, kamor sodijo regijski centri mobilnosti, regijske celostne prometne strategije in zagotavljanje povezljivosti kolesarske infrastrukture na državni ravni.

Minister Jevšek je izrazil zadovoljstvo z zaključevanjem programskega obdobja 2014-2020. Povedal je, da so bila do konca leta 2023 izkoriščena vsa razpoložljiva kohezijska sredstva, tudi iz naslova dogovorov za razvoj regij. Dodal je, da to dokazuje, da razvojne agencije in občine znajo delati z evropskimi sredstvi.

* * *