S SPREMEMBO UREDBE O IZVAJANJU UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE V DRR UMEŠČENI REGIJSKI PROJEKTI Z IZKAZANIM RAZVOJNIM VPLIVOM ZA CELOTNO REGIJO IN IZVEDLJIVI V OBDOBJU 2021-2027

Ljubljana, 9. 6. 2023 – Vlada RS je na 53. redni seji med drugim določila obseg proračunske porabe za tretje četrtletje letošnjega leta, sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), sprejela predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva, sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in izdala Uredbo o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito.


Obseg proračunske porabe za tretje četrtletje letošnjega leta
Vlada RS je za obdobje od julija do septembra 2023 določila obseg proračunske porabe po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 4,2 milijarde evrov.

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog obsega proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2023. Ministrstvo je pri določanju obsega upoštevalo v rebalansu proračuna predvidene pravice porabe neposrednih proračunskih uporabnikov, njihove evidentirane prevzete obveznosti, likvidnostne možnosti proračuna in dinamiko porabe v preteklih letih.

Obseg porabe, ki ga je določila vlada, znaša 4,2 milijarde evrov, kar predstavlja 26,3 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz rebalansa proračuna za letošnje leto.

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin
Vlada RS je sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, ki se je glede na konec leta 2021 povečala za 3,62 %.

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin prikazuje konsolidirano stanje premoženja države in občin na 31. decembra tekočega leta. Izdela se jo na podlagi podatkov iz bilanc stanja in podatkov poslovnih knjig. Njen namen je prikazati vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin ter vrednost obveznosti, ki jih imajo država in občine do drugih domačih in tujih subjektov.

Finančno premoženje so denarna sredstva, denarne terjatve in terjatve za premoženje v upravljanju ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe, ki niso proračunski uporabniki. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.

Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2022 znaša 56,13 milijarde evrov in se je glede na stanje konec leta 2021 povečala za 3,62 % oziroma 1,96 milijarde evrov.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike.

Cilj spremembe je, da se v dogovore za razvoj regij, ki so instrument evropske kohezijske politike, umesti projekte regijskega pomena, ki izkazujejo razvojni vpliv na celotno regijo ali del regije in so pripravljeni do te mere, da bodo izvedljivi v programskem obdobju 2021-2027.

Na ta način se bodo odpravile težave, kot so denimo preveč lokalnih projektov ali neizvedljivi projekti, ker niso bili pripravljeni za izvajanje, ki so jih pri izvajanju prvih dogovorov za razvoj regij v obdobju od 2014 do 2020 zaznale regionalne razvojne agencije, regije in resorna

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *