Program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj za leti 2024 in 2025

Ljubljana, 8. 7. 2024 – Stanovanjski sklad RS (SSRS) je v Uradnem listu RS, št. 55/2024, ki je izšel 5. 7. 2024 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za leti 2024 in 2025 (v nadaljevanju: Program). Program, je namenjen podpori stanovanjskim projektom lokalnih skladov in občin ter neprofitnih stanovanjskih organizacij. Skupno je zagotovljenih 26 milijonov evrov, pri čemer je 16 milijonov EUR namenjenih za posojila in 10 milijonov EUR za soinvestiranje.

SSRS omogoča naslednje oblike sofinanciranja investicijskih projektov za pridobivanje novih javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot:

a) posojilo

b) soinvestiranje (sodelovanje SSRS z lokalnimi skupnostmi, javnimi nepremičninskimi skladi, neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami in ostalimi pravnimi osebami, javnega in zasebnega prava)

c) posojilo in soinvestiranje (kombinacija oblik pod točko a) in točko b)).

Opredelitev pojma »Javno najemna stanovanjska enota (stanovanjska enota)«: Pod tem pojmovanjem se v temu programu uvršča neprofitna najemna stanovanja in bivalne enote.

Način in oblike pridobivanja novih stanovanjskih enot:

  • novogradnja,
  • rekonstrukcija,
  • nakup novih ali rekonstruiranih stanovanjskih enot od tretjega subjekta,
  • sprememba namembnosti.

Ministrstvo za solidarno prihodnost in Stanovanjski sklad RS z objavljenim programom sofinanciranja zagotavljata nadaljnjo podporo razvoju stanovanjskih projektov na lokalni ravni in s tem spodbujata povečanje števila javnih najemnih stanovanj po državi.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2025.

Vse informacije o vsebini in izvajanju programa lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu RS, javnem skladu v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, na tel. 01/47-10-500 ali po elektronski pošti na naslov: sofinanciranje@ssrs.si.