Pripravljena izhodišča predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 3. 6. 2024 – Ministrstvo za zdravje je pripravilo izhodišča novele Zakona o zdravstveni dejavnosti , katere je potrdila tudi Vlada RS.

Cilj zakona je definirati ločnico med tistimi, ki delajo v javnih zdravstvenih zavodih, in tistimi, ki v zasebnih.

V izhodiščih  se tako predvidevajo omejitve dela zdravstvenih delavcev iz javnih zdravstvenih zavodov (JZZ) pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni delavci, ki so zaposleni v JZZ, bodo z dovoljenjem direktorja lahko zdravstvene storitve opravljali le v (svojem ali drugem) JZZ. Poleg tega izhodišča predvidevajo dopolnilno zaposlitev pri lastnem delodajalcu. Tako bodo lahko zaposleni delo opravili v svojem zdravstvenem zavodu in ne drugod.

Jasneje se določajo pogoji, v katerih primerih zdravstveni delavec lahko pridobi dovoljenje za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, in sicer:

  • ko je pri matičnem izvajalcu izpolnjen ves program Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za posamezno vrsto zdravstvene dejavnosti,
  • ko niso presežene najdaljše dopustne čakalne dobe in če ne odklanja dela pri svojem JZZ.

Omejitve za delo drugod ne veljajo za sodelovanje z Rdečim križem, gorsko reševalno službo, Slovenija Transplantom, delo medicinskega izvedenca in podobno. Pripravljene pa bodo tudi rešitve za ustrezno nagrajevanje zaposlenih, s čimer se spodbuja dodatno delo v zdravstvenem zavodu, kjer je zdravstveni delavec zaposlen.

Predvideva se tudi, da bi vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti za svoje delo potreboval dovoljenje Ministrstva za zdravje in ne več le priglasitev na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve. Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pa bo izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko pridobil le, če bo zdravstveno dejavnost opravljal v svojem imenu in za svoj račun. S čimer bi se izognili trenutni praksi, ko samostojni podjetniki posamezniki na podlagi pogodb civilnega prava, ki imajo vse lastnosti delovnega razmerja, izvajajo dejavnost v prostorih drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, z njihovo opremo in materialom, kot podizvajalci programa ZZZS.

Z novelo Zakona bi se prav tako prenesli in razširili členi iz interventne zakonodaje, in sicer da so zdravstveni delavci, ki delujejo v javni zdravstveni mreži in ki so za to usposobljeni, dolžni sodelovati pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Predvidena je tudi ureditev področja koncesij za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti, in sicer:

  • postopek podelitve,
  • opredelitev območja podelitve,
  • postopek podaljšanja,
  • prepoved pravnega prometa s koncesijo.

Predvideva pa se tudi regulacija cen zdravstvenih storitev, z določitvijo kriterijev za postavitev najvišjih cen zdravstvenih storitev.

***