Predstavitev osnutkov novel Zakona o financiranju občin in Zakona o lokalnih volitvah

Ljubljana, 23. 2. 2024 – Na pristojnem ministrstvu  je včeraj potekal sestanek o osnutkih novel zakona o financiranju občin in zakona o lokalnih volitvah. Sestanka so se s strni ZOS udeležili Robert Smrdelj, Franci Rokavec in Marko Drofenik. Na  usklajevalnem sestanku je  MJU predstavil namen in predloge sprememb obeh novel zakonov,  naši predstavniki pa so predstavili pripombe naših občin članic in z naše strani pripravljene izračune povezane s spremembo ZFO.

Novela Zakona o financiranju občin na novo določa:

 • občine se lahko zadolžujejo v tujini in izdajo občinske obveznice;
 • omejitev zadolžitve občin se iz 10 % dvigne na 15 %;
 • uvaja se sanacijski postopek za prezadolžene občine (trajna nelikvidnost in presežek za 2 % realiziranih prihodkov);
 • z dopolnitvijo enačbe za izračun primerne porabe se realizira 2. točka Dogovora o višini povprečnine, podpisanega oktobra 2023 (nadpovprečni tekoči transferi občin, ki odražajo tudi rast plač); finančni učinek v 2024 iz dogovora je 20 mio EUR;
 • sofinanciranje občin z romskimi naselji se spremeni tako, da so sredstva namenska, namene ugotavlja Urad za narodnosti, višina sredstev za občine ostaja na ravni 2024 (cca 8 mio EUR);
 • spremeni se podlaga za ugotavljanje razvitosti občin (novi kazalniki so nastali na podlagi študije CDP Kazalniki razvitosti občin);
 • poenostavi se sofinanciranje skupnih občinskih uprav, hkrati se uvede zgornjo omejitev sredstev, ki jih je mogoče za ta namen izplačati občinam iz državnega proračuna (0,7 % skupne primerne porabe občin, kar znese pri povprečni za 2024 v višini 725 evrov cca 10, 3 mio EUR).

Novela Zakona o lokalnih volitvah med drugim na novo ureja:

 • odpravo neustavnosti glede volilnega spora, ki ga je ugotovilo Ustavno sodišče RS U-I-7/20/7 dne, 4. 6. 2020 in naložilo njegovo odpravo v roku 1 leta;
 • določitev pravne podlage za povezovanje evidenc in obdelovanje podatkov;
 • omejitev zaračunavanja stroškov državnih organov, nastalih pri izvedbi lokalnih volitev;
 • določitev, da se za predsednike občinskih volilnih komisij in njihove namestnike lahko imenuje sodnike in druge pravnike s stalnim prebivališčem na območju RS;
 • pluralno sestavo volilnih organov;
 • nezdružljivost tajnika občinske volilne komisije;
 • poenostavitev imenovanja organov ožjih delov občin;
 • objavo kandidatur na spletu;
 • politično pluralnost volilnih organov;
 • nagrade članov OVK.

Predstavniki ZOS so na sestanku:

 • nasprotovali spremembi formule financiranja občin, saj slednja ni skladna s sklepi delovne skupine, ki je obravnavala problematiko financiranja občin in tudi ne v skladu z dogovorom o višini povprečnine saj je bilo dogovorjeno, da gre pri sredstvih za plače v javnih zavodih za dodatna ločena sredstva občinam;
 • izpostavili, da predlog rešitve nagrajuje neučinkovito lokalno samoupravo, kar je v nasprotju z normalnimi trendi v vseh urejenih državah;
 • zahtevali pridobitev jasnih izračunov, ki morajo biti posredovani vsem občinam s stani predlagatelja zakona, da je tako možna nadaljnja komunikacija med vsemi akterji:
 • nasprotovali predlagani rešitvi, da Urad za narodnosti ugotavlja namenskost porabe sredstev občin, ki imajo romska naselja;
 • izpostavili da kazalniki razvitosti občin ne odražajo več realnega stanja in jih je potrebno obnoviti oziroma preveriti njihovo ustreznost, vendar pa je slednje treba uskladiti z občinami;
 • nasprotovali rešitvi, ki bi omejevala sredstva za financiranje nalog skupnih občinskih uprav, občine potrebujejo skupne občinske uprave, zato mora  država spodbujati njihovo delovanje, saj se pozitivni učinki kažejo tako na lokalnem kot državnem nivoju.

Dogovorjeno je bilo, da bo pristojno ministrstvo preučilo predloge združenj, ter bo pred javno obravnavo predlog sprememb ponovno posredovalo v usklajevanje vsem reprezentativnim združenjem, vključno s transparentnimi izračuni.

***