PREDSEDSTVO ZOS – POVPREČNINA ZA 10 ODSTOTKOV PRENIZKA GLEDE NA DEJANSKE STROŠKE

Ljubljana, 17. 5. 2023 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) je na drugi seji sklenilo, da je treba z jasnimi izračuni nadaljevati aktivnosti v smeri dviga povprečnine. Opravljena je bila tudi konstruktivna razprava o Strokovnih izhodiščih za prenovo NMP, predlogih zakonov s področja zdravstva in o področju dolgotrajne oskrbe. Predsedstvo ZOS ponovno opozarja tudi na težave občin pri izvajanju kohezijskih projektov zaradi neupoštevanja povečanja obsega stroškov (dvig cen) zato pristojna ministrstva poziva k sklicu nujnega sestanka, na katerem bi dogovorili na kakšen način bi se ta sredstva lahko poplačala iz sredstev sedanje perspektive oz. iz naslednje finančne perspektive. Priča smo obilnemu deževju, ki v posameznih delih Slovenije med drugim povzroča tudi proženje zemeljskih plazov, zato predsedstvo pristojne poziva k razmisleku o spremembi zakonodaje s področja naravnih nesreč (znižanje praga nazaj na 0,2 promila) in da bi se vzpostavil sistem, da bi se lahko pomoč po tem zakonu zagotovila tudi za odpravo lokalnih oz. regijskih nesreč, ki jih je v zadnjih letih vedno več. V zvezi s tematiko odprave naravnih nesreč člani predsedstva pozivajo pristojno ministrstvo tudi, da skuša zagotoviti strokovne podlage za črpanje sredstev za ta namen iz podnebnega sklada. Prav tako pa so župani Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pozvali k nujni pripravi javnih razpisov za investicije in zagotovitvi ustreznih proračunskih sredstev.


Člani predsedstva ZOS so bili jasni – kalkulacija kaže, da je povprečnina za 10% prenizka glede na dejanske stroške občin. ZOS je tako Vlado RS kot pristojni ministrstvi v letošnjem letu podalo že štiri pozive za dvig povprečnine, od tega je bil, na pobudo ZOS, eden tudi skupni poziv vseh treh združenj občin. Prav tako pa je ZOS Državni zbor RS in Državni svet RS naslovil predlog amandmaja k predlogu novele ZIPRS2324, v katerem predlagamo dvig povprečnine iz 700€ na 773,66€. Zaradi vseh podražitev, dejstva, da se inflacija še ne umirja, kar tudi povzroča povečevanje stroškov občin, je predsedstvo ZOS dalo tajništvu ZOS pooblastilo, da se pripravi strokovne podlage za izračun povprečnine za leti 2024 in 2025. Po opravljenih izračunih bo ZOS na Vlado RS in pristojna ministrstva posredovalo zahtevo za določitev višine povprečnine ter pristojne pozvalo k pogovorom.

Člani predsedstva ZOS so bili enotni – vsakršno ukinjanje nujne medicinske pomoči je za občine nesprejemljivo. Nivo zdravstvenih storitve in dostop do njih se nikakor ne sme zmanjšat na račun reorganizacije. Treba ga je nadgraditi na območjih kjer je potrebno in ga tam, kjer deluje zgledno ohraniti kot je.

Strokovna izhodišča za prenovo NMP predvidevajo tudi vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov. Tu predsedstvo opozarja na dejstvo, da so posamezna območja Slovenije poseljena razpršeno in v kolikor ne bo opravljene temeljite analize stanja na terenu, nujna razprava z občinami, določeni jasni in nedvoumni kriteriji za vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov, bo nivo zdravstvene oskrbe precej slabši.

Področje, ki vzbuja skrb, je tudi predvidena organizacija nujnih hišnih obiskov. Namera, da se tako izvajanje kot financiranje prevali na občine, je popolnoma nesprejemljiva in predstavlja samo dodatno povečevanje stroškov občin. Člani predsedstva ZOS so zavzeli jasno stališče in pozivajo naj bo to v pristojnosti države in vir financiranja naj bo državni proračun.

Na nujnost vzpostavitve delovanja sistema dolgotrajne oskrbe ZOS opozarja že vrsto let. Kaj točno nas vse čaka na tem področju, je žal zavito še v tančico skrivnosti, kar nas ne navdaja z optimizmom. Predsedstvo ZOS opozarja na vse preveč nejasnosti in na dejstvo, da se kljub temu, da smo že sredi leta 2023, še vedno ne ve na kakšen način se bo pričelo z izvajanjem Zakona o dolgotrajni oskrbi v letu 2024. Eno izmed ključni vprašanj je kako se bo zagotavljalo finančne vire za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe in ali bodo občine še naprej zavezane k zagotavljanju pomoči na domu in domske oskrbe. Znotraj ekonomsko socialnega sveta je bila opravljena razprava na temo Zakona o dolgotrajni oskrbi in med drugim skrbi tudi dejstvo, da je predvidena nova dajatev. Žal se do predloga zakona na ZOS ne moremo natančno opredeliti, ker ga še nismo prejeli, zato smo pristojne pozvali k posredovanju le-tega.

Majsko deževje po posameznih regijah države povzroča oblilo težav in ene izmed njih so proženja zemeljskih plazov. Sanacija le teh zelo bremeni občinske proračune, zato predsedstvo poziva k spremembi področne zakonodaje, ki bo občinam olajšala dostop do pomoči države.

Še vedno veliko težav občinam povzročajo podražitve, zaradi katerih je ogrožena tudi izvedba projektov, in sicer tako evropskih projektov kot projektov, ki se izvajajo znotraj javnih naročil. Predsedstvo ZOS opozarja, da na strani ministrstev ni posluha zaradi povečanja obsega stroškov, na katere občine nimajo vpliva. Posledično izvedba projekta ni priznana. Predsedstvo ZOS je zato pozvalo pristojne naj prisluhnejo občinam in jim pomagajo končanju projektov.

Predsedstvo ZOS je ponovno izpostavilo problematiko vezano na pomanjkanje sredstev za investicije v vrtce in osnovne šole. Potreb na terenu je veliko, država pa ne zagotovi sredstev za javne razpise. Pristojno Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje smo tako pozvali, da po zgledu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport nemudoma pristopi k zagotovitvi proračunskih sredstev in pripravi javnih razpisov.

                                                  * * *