Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-F) v javni obravnavi

Ljubljana, 9. 7. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-F) (v nadaljevanju: Zakon), katerega je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Bistveni cilj predloga Zakona so:

odprava nepotrebnih administrativnih ovir in s tem razbremenitev pristojnih organov ter državljanov:

  • predlagana združitev dovoljenja za javno prireditev in dovoljenja za vožnjo v naravi v en postopek na način, da o dovoljenju odloči pristojna upravna enota v skladu s predpisi, ki urejajo dovoljevanje javne prireditve,
  • z namenom zmanjšanja obsega obveznosti pridobitve naravovarstvenega soglasja in mnenj se izključuje manjše rekonstrukcije in vzdrževanje objekta, kot so opredeljeni s predpisi, ki urejajo graditev objektov ter v določenih primerih posege v poselitvenih območjih (dopolnjen 105. člen);
  • ukinitev izdajanja ugotovitvenih odločb o obstoju zavarovanih območjih, ustanovljenih z aktom o zavarovanju – zaznamba zavarovanega območja se bo v zemljiško knjigo vpisovala po sprejemu akta o ustanovitvi zavarovanega območja, na podlagi predloga ministrstva ali občine, odškodnina pa se bo lahko uveljavljala v enem letu po uveljavitvi akta o zavarovanju (dopolnjen 63. in 89. člen),
  • sprejem splošnih naravovarstvenih smernic, s čimer se zmanjšuje administrativna obremenitev pristojnih organov, zlasti ZRSVN,
  • druge uskladitve z gradbeno in prostorsko zakonodajo,
  • poenostavitev postopka sklepanja skrbniške pogodbe z vzpostavitvijo izjeme od pravil javnega naročanja,itd.

  izboljšanje upravljanja naravnih vrednot:

   • dopolnitev 59.člena – določba, da lahko v skladu z aktom o zavarovanju ustanovitelj sam neposredno upravlja zavarovano območje tudi v organizacijski enoti občine ali ministrstva,
   • dopolnitev 84. člena – dodaja se predkupna pravica države na območjih Nature 2000,
   • sprememba določb glede ureditve plačil za obiskovanje naravnih vrednot, itd.

   učinkovitejše ukrepanje v primeru neposrednega ogrožanja državljanov po velikih zvereh;

    • z namenom učinkovitejšega upravljanja velikih zveri, zlasti v povezavi z interventnim ukrepanjem v primeru neposrednega ogrožanja državljanov je npr. predvideno hitro ukrepanje po upravljalcih lovišč v primeru neposrednega ogrožanja po velikih zvereh (terenski ogled in preveritev situacije, plašenje živali, plačilo stroškov hitrega ukrepanja in povrnitev stroškov zavarovanja odgovornosti,itd.).

    ureditev področja invazivnih tujerodnih vrst:

     • uzakonitev pravil za preprečevanje, zmanjšanje in ublažitev škodljivih vplivov namernega in nenamernega vnosa in širjenja invazivnih vrst na biotsko raznovrstnost, ki jih je treba urejati na zakonski ravni in ki so potrebna za izvajanje Uredbe 1143/2014/EU.

     Ureditev problematike vožnje v naravi, izboljšave nadzora in zvišanje glob, itd.

      Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko  posredujete do 7. 8. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

      * * *