Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje

Ljubljana, 26. 2. 2024 – Ministrstvo za notranje zadeve nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (v nadaljevanju: Zakon):

S predlogom Zakona se tako med drugim spreminjajo kriteriji za izračun povračila dela stroškov občinam iz naslova povečanega nadzora državne meje (9.a člen). To pomeni, da se ohranja institut povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, pri čemer se s predlagano spremembo določajo kriteriji za delitev finančnih sredstev (dolžina državne meje na območju posamezne občine, število prebivalcev v občini in število nedovoljenih prehodov državne meje v občini z dodatno določitvijo časovne točke za preverjanje navedenih podatkov).

Nadalje se s predlagano spremembo, glede na vsebino Uredbe o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, ustrezneje določa obseg zakonskega pooblastila za izdajo navedene uredbe. Ta namreč določa le metodologijo za izračun višine povračila dela stroškov, ne pa meril oziroma kriterijev ter tudi ne načina uveljavljanja povračila stroškov občinam (slednji je določen v petem odstavku 9.a člena ZNDM-2).

Predlo Zakona prav tako vsebinsko nadgrajuje institut povračila dela stroškov občinam zaradi izrednih dogodkov z določitvijo vsebinskih in postopkovnih pravil za izračun in izplačilo dela stroškov občinam ob državni meji (9.b člen). Tako se določa, da Vlada RS o višini povračila stroškov odloči na podlagi ocene skupnih stroškov, ki jih predhodno priglasijo občine Ministrstvu za notranje zadeve in upoštevaje zagotovljena sredstva v proračunu, pri čemer se taksativno določajo kriteriji za delitev finančnih sredstev. Kriteriji so smiselno enaki kot v predlagani spremembi četrtega odstavka 9.a člena ZNDM-2. Tako se določa tudi časovnica izplačil povračila delov stroškov. Vlada RS bo tako do konca koledarskega leta v katerem se bo iztekel enoletni rok za priglasitev stroškov iz naslova izrednih dogodkov, odločila o višini sredstev, finančna sredstva pa bodo občinam izplačana v naslednjem koledarskem letu.

Predlog Zakona pa predvideva tudi sledeče spremembe:

  • z dopolnitvijo 15. (in 45.) člena z namenom enakopravne obravnave slovenskih državljanov v razmerju do državljanov Evropske unije določa, da državljan Republike Slovenije lahko vstopi ali zapusti Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom ter določa prekršek za kršitev navedene določbe;
  • s spremembo 22. člena pri določanju območja mejnega prehoda namesto soglasja določa predhodno mnenje pristojnih organov na posameznem območju;
  • z novima 24.a in 24.b členoma določa strateške mejne točke in njihova območja, vsebine, ki se nanašajo na gradnjo, postavitev in prostorsko ureditev le-teh ter vsebine, ki se nanašajo na upravljanje nepremičnega premoženja na območju strateških mejnih točk, mejnih prehodov in nekdanjih mejnih prehodov na kopenskih mejah;
  • z dopolnitvijo 30. člena pri pooblastilu kontrole prevoznega sredstva in stvari določa izjema od pravice prisotnosti lastnika oziroma posestnika stvari pri izvedbi navedenega pooblastila;
  • s spremembo 35.b člena določa nov standard za izvedbo izravnalnega ukrepa »kontrola osebe, pregled prevoznega sredstva in stvari«;
  • s spremembo 51. člena določa uporaba pooblastila zadržanje osebe tudi v okviru izvajanja izravnalnih ukrepov;
  • s predlaganimi spremembami 10.,19., 23. in 44. člena se jasneje razmejuje pristojnosti med Ministrstvom za infrastrukturo ter Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo na področju prometa v zvezi s pristojnostmi po določbah ZNDM-2.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 20. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.