Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

Ljubljana, 9. 8. 2024 – Vlada RS je v postopek sprejema v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Zakon bo obravnavan po nujnem postopku.

Cilj predloga zakona je predvsem čim hitrejša in učinkovitejša določitev postopka za pomoč prebivalcem, ki so na seznamu evidentiranih območjih in objektov, ki so predvideni za odstranitev ter gradnjo nadomestitvenih objektov.

Med poglavitne rešitve spadajo določbe, ki se nanašajo na izvedbo nadomestitvenih gradenj. Z njimi se del nalog prenese na D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: DSU), ki bo v imenu in za račun RS opravljala naloge in je 100 % v državni lasti.

Novi 157.c člen določa pravno podlago za namen izvajanja javnih naročil in drugih nalog v povezavi z izvedbo nadomestitvene gradnje, ki jih bo DSU izvajal v imenu in za račun RS po poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023. Poleg tega 157.č člen predstavlja okvirno vsebino , ki jo mora vsebovati pogodba med RS in DSU. Člen 157.d vsebuje določbo o sredstvih za opravljanje nalog DSU, ki bodo zagotovljena iz proračuna RS. S 157.e členom pa se določa upravljavca nepremičnin z objekti za odstranitev, ki jih bo v imenu in za račun RS odkupila DSU.

S predlogom zakona se spreminja določbo o metodologijah in normativih za določanje cen in način omejitve vrednosti za javna naročila za izvedbo odstranitev objektov iz 151.a člena zakona in nadomestitvene gradnje v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov.

Določa pa se tudi pristojni organ za upravljanje nepremičnin iz 151.a člena, in sicer bo to organ pristojen za opravljanje posameznih nalog upravljanja voda.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 12. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *