Predlog Zakona o dopolnitvi Stanovanjskega zakona v javni obravnavi

S strani Ministrstva za solidarno prihodnost smo prejeli predlog Zakona o dopolnitvi Stanovanjskega zakona.   Zakonu se dodaja nov, 147.a člen, ki bo urejal dolgoročna posojila za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj.  

S to spremembo se želi omogočiti lažje financiranje lokalnih okolij oziroma omogočiti programsko financiranje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Ta bo na podlagi javnega poziva podeljeval ugodne kredite s podaljšano ročnostjo povračila kreditov naprej lokalnim skupnostim, javnim stanovanjskim skladom in pravnim osebam, vpisanim v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.  

Predlog Zakona se nahaja v medresorskem usklajevanju, zato je bil podan izredno kratek rok za podajo mnenj, in sicer do 21. 3. 2024. Ocenili smo, da je rok za podajo pripomb prekratek, zato smo pristojno ministrstvo zaprosili za njegovo podaljšanje.  

Vaše predloge, mnenje in pripombe nam tako lahko posredujete do 27. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si