Predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa v javni obravnavi

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa.

Ta določa:

1.   upravičence do sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite,

2.  pogoje, predmet in delež sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite glede na ocenjeno raven hrupa, ki ga povzroča linijski vir hrupa zaradi obratovanja ceste,

3.   postopek za izvedbo sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite.

Pravilnik določa njegovo uporabo, in sicer za sofinanciranje pasivne protihrupne zaščite varovanih prostorov v naseljenih stanovanjskih stavbah in stanovanjih ob obstoječih linijskih virih hrupa, kjer je zaradi obratovanja ceste na fasadah stavb ugotovljena čezmerna obremenitev s hrupom glede na rezultate zadnjega obratovalnega monitoringa hrupa.

Prijavitelj je upravičen do sofinanciranja za izvedbo pasivne protihrupne zaščite, če:

• je stanovanjska stavba ali stanovanje uvrščena na seznam čezmerno obremenjenih stavb;

• ima stanovanjska stavba ali stanovanje vsaj en varovani prostor z izpostavljenim delom fasade;

• je stanovanjska stavba ali stanovanje naseljeno;

• je bilo za stanovanjsko stavbo izdano gradbeno dovoljenje pred 27. 3. 1999 ali od 27. 3. 1999 dalje, če se je povprečni letni dnevni promet po izdaji gradbenega dovoljenja podvojil. Pri tem se upoštevajo podatki štetja prometa, ki ga opravlja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo oziroma občina.

Predmet sofinanciranja po predlogu Pravilnika so okna in balkonska vrata na izpostavljenih delih fasad varovanih prostorov stavb ter drugi s tem povezani stroški.

V postopku za pridobitev sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite je predvidenih več faz. V prvi fazi je predvidena objava javnega poziva za zbiranje prijav lastnikov stavb glede na seznam stanovanjskih stavb, ki ga oblikuje upravljavec. Potencialne upravičence za sofinanciranje pasivne protihrupne zaščite upravljavec linijskega vira hrupa (za državne ceste DRSI ali DARS, za občinske ceste občina) seznani z javnim pozivom in jih povabi k oddaji prijav v določenem roku.

Predlog Pravilnika v 12. členu določa tudi vir sredstev za sofinanciranje. Ta zagotavlja upravljavec, ki ima za ta namen zagotovljena sredstva, in sicer v državnem proračunu oziroma v proračunu samoupravne lokalne skupnosti ali za ta namen zagotovljena lastna sredstva.

Vaše predloge, mnenja in pripomba nam lahko posredujete do 11. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.