Poziv MJU k posredovanju podatkov, vezanih na pravno ureditev neplačevanja parkirnine oziroma dnevne parkirnine v samoupravni lokalni skupnosti

Ljubljana, 28. 5. 2024 – S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli dopis, v katerem pozivajo občine k posredovanju podatkov vezanih na pravno ureditev neplačevanja parkirnine oziroma dnevne parkirnine v samoupravnih lokalnih skopostih.

Institut dnevne parkirnine in njegova ureditev se navezuje na določbe več zakonov in tudi na načela Ustave RS in ga je treba obravnavati kompleksno.

Tako Zakon o pravilih cestnega prometa v 21. točki četrtega odstavka 65. člena določa, da je ustavitev in parkiranje prepovedano, kjer je to v nasprotju z omejitvami in prepovedmi, izraženimi s prometno signalizacijo.Za kršitev je v šestem odstavku 65. člena določena tudi kazenska določba z globo v višini 80 evrov.

Nadalje ZPrCP v 22. točki četrtega odstavka 65. člena določa, da je ustavitev in parkiranje prepovedano:

  • kjer je to v nasprotju z obveznostmi, določenimi s prometno signalizacijo, ali
  • na prostoru, urejenem za parkiranje vozil, kjer je to časovno omejeno in plačljivo, če dnevna parkirnina ni plačana.

Tudi za to kršitev je določena kazenska določba, in sicer z globo višini 40 eurov.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa je bil uveden institut »dnevne parkirnine«, ki je začel veljati 11. avgusta 2021. V prehodni določbi ZPrCP-F je bilo določeno, da samoupravne lokalne skupnosti v šestih mesecih od njegove uveljavitve uskladijo svoje odloke v skladu s spremenjeno določbo 65. člena ZPrCP.

Kljub temu, da je bil institut »dnevne parkirnine« uveden z namenom in na način, ki bi z vidika načela enakosti zagotavljal enako obravnavanje vseh kršiteljev, s tem pa bi bila sistemsko  zagotovljena pravna varnost in predvidljivost, Varuh človekovih pravic meni, da v praksi še vedno prihaja do procesnih situacij, ki povzročajo neenako obravnavo kršitev pravil o ustavljanju in parkiranju. Varuh človekovih pravic je zato zaprosil Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za pravosodje za informacijo, ali bi bile – za enako obravnavo kršitev pravil o ustavljanju in parkiranju oziroma izterjavo neplačanih parkirnin – potrebne normativne spremembe zakonodaje.

Ob tem prekršek kot kršitev 22. točke četrtega odstavka 65. člena ZPrCP določa dve izvršitveni obliki:

  1. če samoupravna lokalna skupnost v svojem odloku ne določa dnevne parkirnine, storilec z neplačilom parkirnine izvrši naslednje znake prekrška: »kjer je to v nasprotju z obveznostmi, določenimi s prometno signalizacijo«;
  2. če samoupravna lokalna skupnost v svojem odloku določa dnevno parkirnino, pa storilec izvrši naslednje znake prekrška: »na prostoru, urejenem za parkiranje vozil, kjer je to časovno omejeno in plačljivo, če dnevna parkirnina ni plačana«.

Ministrstvo za pravosodje pa glede pripada globe za prekršek, na podlagi dostopnih informacij,  ugotavlja, da nekatere samoupravne lokalne skupnosti (nezakonito) podvajajo prekrške v svojih odlokih (glede na to, da so ti že določeni v hierarhično višjem predpisu – ZPrCP), saj (zmotno) menijo, da globe izključno v tem primeru pripadejo proračunu samoupravne lokalne skupnosti, oziroma, da ima samoupravna lokalna skupnost lastno jurisdikcijo ter da na državni ravni to vprašanje ni urejeno.

Zato Ministrstvo za pravosodje opozarja na določbo devetega odstavka 17. člena ZP-1, ki se glasi:

 »(9) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države oziroma samoupravne lokalne skupnosti, če so plačane za prekrške, ki jih je pravnomočno izrekel prekrškovni organ te samoupravne lokalne skupnosti, ki je za odločanje o prekrških pooblaščen z zakonom, s katerim so določeni ti prekrški. Globe, plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih lokalnih skupnosti, in pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih organov samoupravne lokalne skupnosti, so prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je bil kršen.«.

15. člen ZPrCP določa pooblastila občinskega redarstva, med katerimi je tudi pooblastilo za izvajanje nadzora na 65. členom ZPrCP, ki (med drugim) določa tudi prekrške z zvezi z neplačilom (dnevne) parkirnine. Glede na deveti odstavek 17. člena ZP-1 pripadajo globe za vse prekrške, ki so določeni kot kršitve 65. člena ZPrCP, samoupravni lokalni skupnosti občinskega redarstva, ki je obravnavalo prekršek.

Ministrstvo glede na vse zgornje navedbe poziva samoupravne lokalne skupnosti, da skladno s prvim odstavkom 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi najpozneje do 15. junija 2024, na elektronski naslov gp.mzi@gov.si,  posredujete:

  1. Informacijo o tem ali imate v svojih odlokih določene prekrške v zvezi s parkiranjem oziroma neplačilom parkirnine ali dnevne parkirnine. Če je odgovor pritrdilen, nam posredujte naslov veljavnega odloka, ki to ureja, z navedbo objave uradnega glasila;
  1. Informacijo o tem ali imate v svojih odlokih določeno dnevno parkirnino, Če je odgovor pritrdilen, nam posredujte naslov veljavnega odloka, ki to ureja, z navedbo objave uradnega glasila;
  1. Kopijo veljavnih prekrškovnih določb (neplačilo parkirnine ali dnevne parkirnine) in kopijo veljavnih določb v zvezi z urejanjem dnevne parkirnine

Celoten dopis je na voljo v priponki.

***