Posvet: Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

Ljubljana, 15. 4. 2024 – Danes, 15. 4. 2024 je, na predlog Združenja občin Slovenije (ZOS) v Državnem svetu RS potekal posvet na temo »Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave«, katerega namen je bil, da se političnim odločevalcem predstavijo ključni izzivi financiranja slovenske lokalne samouprave, od njih pa pridobi jasne odgovore, kako bodo zagotovili finančno avtonomijo in pravičen sistem financiranja slovenske lokalne samouprave. Na posvetu je stališča ZOS predstavil predsednik ZOS Robert Smrdelj.

Posvet sta vodila predsednik komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in Leopold Pogačar, podpredsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter župan občine Žirovnica. Posveta so se poleg predsednikov in predstavnikov združenj občin udeležili tudi, predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, minister za javno upravo mag. Franc Props in minister za finance Klemen Boštjančič.

Predstavniki občin so predstavili svoja stališča in poglede na problematiko financiranja občin, skupno pa je bilo s strani vseh treh združenj podano stališče, da bi si morali biti dejanski stroški občin in povprečnina čim bližje, saj je zaenkrat razkorak med stroški, ki se financirajo iz povprečnine in dejanskimi stroški občin prevelik.

Predsednik Smrdelj je predstavil stanje financiranja občin v Sloveniji, in opozoril na ključne izzive s katerimi v okviru financ srečujejo občine, to so:

  • Kako povečati finančno avtonomijo in stabilnost financiranja Slovenskih občin.
  • Ali je formula za izračun primernega obsega sredstev za posamezno občino še ustrezna ali je potrebna nadgradnja.
  • Kje imajo občine največje finančne težave (prihodki, odhodki) in katere so te občine.
  • Dejanska analiza stanja občinskih financ.

Ponovno je opozoril tudi na potrebo po opredelitvi minimalne povprečnine. Analize namreč kažejo, da je ta vsako leto nižja, kar pa povzroča dodatne stroške občinam. ZOS zato predlaga, da se v zakon vključi tudi vsakoletne inflacije na letni ravni.  

V prihodnosti se pričakuje, da se omenjena sestava še naprej srečuje v upanju na dodatek k povprečnini. Hkrati je v trenutni javni obravnavi tudi predlog Zakona o financiranju občin, v okviru katerega bodo prav tako še potrebna usklajevanja. 

***