Pogajanja za povprečnino

Ljubljana, 13. 9. 2023 – Včeraj so se z ministrom za finance in ministrico za javno upravo sestala vsa tri občinska združenja na temo  dogovora o višini povprečnine za leti 2024 in 2025.

Združenja so predstavila skupen predlog, v katerem opozarjajo, da je zaradi izjemnega porasta vseh vrst stroškov in cen, povprečje stroškov zadnjih štirih let popolnoma nerealna osnova za opredelitev stroškov delovanja občin v prihodnjih letih. Združenja menijo,  da je izračun višine stroškov za zadnje relevantno leto najbolj realna osnova za nadaljnje izračune.

Izračuni združenj temeljijo na dejanskih stroških občin iz leta 2022, ki izhajajo iz podatkov Ministrstva za finance in podatkih o inflaciji UMAR-ja (spomladanska napoved za letošnjo in prihodnji dve leti).

Vsled zadnjim neljubim dogodkom po Sloveniji, združenja tudi predlagajo, da se sredstva za uravnoteženje razvitosti občin po 15. a členu ZFO ohranijo na višini 8 % pri čemer pa se 2 % delita le občinam, prizadetim v letošnjih neurjih, saj bodo le te imele izjemne stroške za angažiranje strokovnjakov ter pripravo projektov za sanacijo uničene infrastrukture.

Predlog združenj je povprečnina za leti 2024 v višini 799,58 € in za  2025 v višini 815,69 €.

V predlogu je tudi zahteva, da vlada in posledično zakonodajalec v letu 2024 ne pripravlja in sprejema zakonodaje, ki bi dodatno finančno bremenila občine, saj so pred nami izjemno zahtevna leta, ki bodo terjala veliko aktivnosti na področju sanacije letošnjih naravnih nesreč.

Podana je tudi zahteva, da se na podlagi rezultatov Analize financiranja občin ter Poročila Operativne podskupine za pripravo predlogov za morebitno spremembo Zakona o financiranju občin (ZFO-1) pri MJU v dogovoru z reprezentativnimi združenji občin še v tem letu spremeni določila ZFO-1, v skladu s potrjenim končnim predlogom podskupine: »Iz državnega proračuna se zagotovi dodatna sredstva, namenjena občinam, ki imajo višje stroške plač in prispevkov v javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina, na prebivalca od povprečja; višina zneska na občino je dotacija, ki ne odraža povračila dejanske razlike od povprečja; višina zneska za občino se izračuna glede na odstopanje od povprečja stroškov na prebivalca.« na način, da se zakonska sprememba uveljavi s 1. 1. 2024. Prav tako se navedena sredstva za pokrivanje dela odstopajočih stroškov plač za leto 2023 zagotovijo še v letu 2023.

Vladna stran na prvem sestanku svojega predloga še ni podala z obrazložitvijo, da čakajo na jesensko napoved UMAR-ja, ki jo pričakujejo danes, in potem pripravijo predlog, ki ga bodo podali na naslednjem dogovorjenem sestanku, ki bo 19. 9. 2023.

***